Historia

Historia parafii św. Izydora w Jaroszowicach.

Księża posługujący w Jaroszowickim kościele pod wezwaniem św. Izydora i Matki Bożej Anielskiej i potem w parafii pod takimi samymi patronami:

Do 1849 ks. Zamoyski.

Od 1849 ks. Aleksy Bocheński, proboszcz parafii wadowickiej.

10.02.1940 – 10.08.1945 r – ks. Jan Czapik

18.12.1960 – 30.07.1963 r. – ks. Józef Moroń.

31.07.1963 – 31.03.1967 r. – ks. Karol Targosz.

01.04.1967 – 09.02.1969 r – ks. Stanisław Wolny.

30.03.1969 – 28.06.1969 r. – ks. Karol Witkowski.

28.06.1969 – 15.05.1971 r. – ks. Grzegorz Iżowski.

25.08.1971 – 31.07.1975 r. – ks. Ludwik Skuza, pallotyn.

15.08.1975 – 27.08.1986 r. – ks. Władysław Nadybał, pallotyn.

28.08.1986 – 18.01.1989 r. – ks. Eugeniusz Tomaszek, pallotyn.

05.08.1989 – 17.08.1991 r. – ks. Adolf Religa, pallotyn.

17.08.1991 – 08.08.2006 r. ks. Józef Gołuński, pallotyn.

08.08.2006 – 15.08.2011 r. – ks. Wiesław Wilmański, pallotyn.

16.08.2011 r –11.08.2014 r. – ks. Józef Gwozdowski, pallotyn.

12.08.2014 r. – 06.08.2017 r. – ks. Dariusz Chałubiński, pallotyn.

07.08.2017 r. – ks. Ireneusz Chmielowski, pallotyn.

1804 r.

Wymurowano kapliczkę w formie sześciokątnej, mogąca pomieścić zaledwie 10 osób.

1820 r.

Pożar wsi. Zniszczeniu tez uległa kapliczka.

10.05.1849 r.

Pierwsza myśl ks. Aleksego Bocheńskiego o budowie nowej, wygodniejszej kapliczce lub kościoła.

10.05.1859 r.

Ks. Andrzej Gołda, wikariusz wadowicki, wygłosił energiczne kazanie, które pobudziło mieszkańców do budowy kaplicy.

1860 – 1861 r.

Budowa kaplicy według rysunków majstra murarskiego Wojciecha Polaka. Następnie gmina zakupiła od pana Jakuba Banasia, dom i ogród.

01.10.1961 r.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Karol Wojtyła, wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej przy współudziale wiernych tabernakulum dla kościoła w Jaroszowicach uroczyście poświęcił.

4.08.1963 r.

Przewielebny Ksiądz Kanonik dr Edward Zacher, administrator parafii w Wadowicach przy współudziale wiernych tron na tabernakulum dla świątyni Pańskiej w Jaroszowicach uroczyście poświęcił.

1868 r.

Za pieniądze ks. Antoniego Bocheńskiego, wydłużono kaplicę przez dodanie po 1 oknie po każdej stronie. Dobudowano też zakrystię i skarbiec. Ogrodzenie zrobiła gmina.

Ołtarz główny jest z farnego kościoła wadowickiego. Dwa ołtarze boczne, ambona, kosztem gminy, została zrobiona przez stolarza z Mucharza. Organy kupione z Choczeńskiego kościoła. Obraz św. Izydora jest ze starej kaplicy. Dzwon większy jest z Wadowic, drugi mniejszy ulany w Białym pod Bielskiem, trzeci ze starej kaplicy.

1874 r.

Powstaje Bractwo Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Zapisy są każdego roku w dniu 2 sierpnia.

1876 r.

Artysta z Wielkich Dróg, kosztem księdza Bocheńskiego, namalował obraz Matki Boskiej Anielskiej.

1878 r.

Za pieniądze proboszcza z Wadowic, kupiono od pana Jakuba Banasia za 185 zł, grunt, który przeznaczono na gminny cmentarz.

11.04.1981 r.

Ks. Antoni Bocheński, proboszcz z Wadowic poświęcił nowy cmentarz. W tym tez roku postawiono filary z bramą.

1883 r.

Wymurowano kaplice, którą zakupiła Katarzyna Brańczyna na grób dla siebie.

1891 r.

Przywilejem papieskim, ustanowiono odpusty w dniu 10 maja św. Izydora oraz 2 sierpnia Matki Boskiej Anielskiej.

Tę część historii powstała dzięki zapiskom ks. Antoniego Bocheńskiego.

20.05.1975 r.

Został napisany list do ks. Kardynała Karola Wojtyły za pośrednictwem ks. biskupa Albina Małysiaka., w sprawie utworzenia parafii w Jaroszowicach. Oto treść tego listu.

My mieszkańcy Jaroszowic zwracamy się z uprzejmą prośbą w następujących sprawach:

– Pragniemy bardzo, aby nasza wspólnota religijna w Jaroszowicach otrzymała prawa samodzielnej placówki parafialnej niezależnej od parafii w Wadowicach. A wydaje się, że mamy do tego słuszne podstawy.

Mamy własny kościół i cmentarz grzebalny. Już w okresie okupacji niemieckiej 1940 – 45 zamieszkiwał na stałe w Jaroszowicach kapłan i spełniał wszystkie posługi duszpasterskie. Obecnie od grudnia 1960 r. mamy już na stałe duszpasterza zamieszkującego w Jaroszowicach i prowadzącego pełne duszpasterstwo przy naszym kościele. Chcielibyśmy, aby nasz kapłan duszpasterz miał również pełne uprawnienia administratora parafialnego. Sadzimy bowiem, że wtedy łatwiej nam będzie, wspólnymi siłami z duszpasterzem mającym odpowiednie uprawnienia, zacząć i kontynuować starania o budowę potrzebnej plebanii łącznie z odpowiednimi salkami na katechizację- chcieliśmy również nadmienić, że mieszkańcy Jaroszowic od dawna utrzymują szczególną łączność za Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego, księży pallotynów, którzy maja w pobliżu na Kopcu swoja placówkę z kościołem. Przez długie lata, gdy w naszym kościele nie była jeszcze w niedzielę i święta systematycznie odprawiana Msza św., większość mieszkańców uczęszczała do kościoła Księży Pallotynów. Również Księża Pallotyni bardzo często przybywali do nas z różnymi posługami kapłańskimi, wspomagając w pracy wszystkich księży, którzy pracowali na stałe przy naszym kościele. Od sierpnia 1971 r. zamieszkuje w Jaroszowicach i ku ogólnemu zadowoleniu mieszkańców, sprawuje duszpasterstwo przy naszym kościele Pallotyn, ks. Ludwik Skuza. Chcielibyśmy zatem prosić, aby i na przyszłość duszpasterska opieka nad Jaroszowicami była powierzona kapłanowi ze Stowarzyszenia Księży Pallotynów.

Mamy nadzieję, że sprawy nasze zostaną wnikliwie rozpatrzone i otrzymamy przychylną odpowiedź.

W imieniu mieszkańców podpisali: Brańka Maria, Banaś Stefan, Brańka Tadeusz, Fila Stanisław, Wysocki Wawrzyniec.

25.10.1980 r.

Dekret

Biorąc pod uwagę dobro duchowe Wiernych zamieszkałych w Jaroszowicach, /–/wyłączamy ze wspólnoty parafialnej Wadowic miejscowość Jaroszowice w jej granicach administracyjnych i erygujemy nową parafię w Jaroszowicach, i nadajemy jej kościelna osobowość prawną.

Granicę nowoutworzonej parafii stanowi granica administracyjna Jaroszowic, bez osiedla Gorzeń III. Całe osiedle Zbywaczówka, mając bliski most na rzece Skawa, należeć będzie do parafii w Jaroszowicach.

Urząd parafialny w Wadowicach przekaże Urzędowi Parafialnemu w Jaroszowicach wszystkie księgi /–/.

Urząd Parafialny w Jaroszowicach wykona pieczęcie parafialne /–/.

Przy kościele parafialnym erygujemy również beneficjum proboszczowskie./–/

Parafia Jaroszowice należeć będzie do dekanatu wadowickiego.

Parafie Jaroszowice powierzamy Stowarzyszeniu Apostolsktwa Katolickiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego, powszechnego i partykularnego Archidiecezji krako0wskiej.

Pierwszym proboszczem parafii Jaroszowice mianujemy ks. Władysława Nadybała SAC.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 9 listopada 1980 r.

Ogłoszenie niniejszego dekretu z ambon w kościołach parafialnych w Wadowicach i Jaroszowicach zarządzamy na uroczystość Wszystkich Świetych tj. 1 listopada 1980 r.

Podpisany Ks. Franciszek Kardynał Macharski.

09.11.1980 r.

Została erygowana, przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, parafia św. Izydora w Jaroszowicach. Pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Władysław Nadybał, pallotyn.

27.08.1986 r.

Kończy prace duszpasterską pierwszy proboszcz, ks. Władysław Nadybał SAC. Na jego miejsce przychodzi ks. Eugeniusz Tomaszek, pallotyn.

25.08.1988 r.

Do parafii przychodzi ks. Jerzy Szady, pallotyński neoprezbiter, jako wikariusz.

18.01.1989 r.

Umiera proboszcz ks. Eugeniusz Tomaszek SAC. Zostaje pochowany na pallotyńskim cmentarzu na Kopcu. Do czasu mianowania nowego proboszcza obowiązki pełni ks. Jerzy Szady, wikariusz.

21.05.1989 r.

W katedrze na Wawelu nasz parafianin Zygmunt Cholewa z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego otrzymał świecenia kapłańskie.

29.05.1989 r.

Dzisiaj wielkie święto w naszej parafii. Nasz parafianin ks. Zygmunt Cholewa odprawia Mszę Święta prymicyjną. Kazania głosi ks. Kazimierz Moskała. Dziękujemy Panu Bogu za nowego kapłana. A księdzu Zygmuntowi życzymy jak najwięcej Bożych łask w pracach apostolskich.

29.07.1989 r.

Parafia pod wezwaniem św. Izydora w Jaroszowicach zostaje przekazana ks. Adolfowi Relidze SAC. Przekazanie domu i mienia pallotyńskiego odbyło się w obecności Ks. Prowincjała Czesława Parzyszka i Administratora Prowincjalnego ks. Stanisława Okręglickiego SAC oraz Rektora z Kopca ks. Tadeusza Michałka SAC. Po śmierci poprzedniego proboszcza ks. Eugeniusza Tomaszka SAC w styczniu, przez pól roku parafią zarządzał wikariusz ks. Jerzy Szady SAC, który został przeniesiony do Bóbrki koło Soliny w diecezji przemyskiej.

05.08.1989 r.

Nastąpiło przekazanie parafii przez władze diecezjalne w obecności ks. Infułata Kazimierza Sudera, dziekana Wadowic. Został spisany protokół w dwóch egzemplarzach, jeden pozostawiono w parafii drugi przesłano do Kurii.

01.09.1989 r.

Dzieci całej parafii rozpoczęły nowy rok szkolny i katechetyczny. Najpierw była spowiedź św. w której pomagał ks. Józef Stecz SAC z Kopca, a następnie uroczysta Msza św. w obecności rodziców, dzieci i siostry katechetki z Wadowic. Byli też zaproszeni nauczyciele ale nikt z grona nauczycielskiego nie przybył. Siostra katechetka s. Kamizja, nazaretanka z Wadowic przyjęła tylko dzieci przedszkolne i dzieci z kl. „O”. Wszystkie pozostałe dzieci Szkoły Podstawowej będzie katechizował ks. proboszcz. Były jeszcze dwie grupy ministrantów; kandydaci i ministranci starsi.

03.09.1989 r.

Miejscowy Sołtys i Rada Sołecka urządzili zebranie mieszkańców wioski. Na zebranie zaproszono ks. proboszcza. Na tym spotkaniu omawiano sprawy wioski i parafii, budowę drogi na cmentarz i przeprowadzenie gazu do wsi Jaroszowice. Zaraz po zebraniu przystąpiono do budowy drogi na cmentarz. W wolne soboty mieszkańcy Jaroszowic pracowali ofiarnie przy zwożeniu żwiru ze Skawy i przygotowaniu drogi pod asfalt. Ta droga była potrzebna, bo po deszczu nie można było przejść z pogrzebem na cmentarz. Ks. proboszcz jak mógł zachęcał parafian w kościele, aby chętnie i licznie włączyli się w budowę drogi.

01.11.1989 r.

Z pomocą Bożą i ludzi dobrej woli, procesja na Wszystkich Świętych na cmentarz już szła nową droga, asfaltową.

27.12.1989 r.

Rozpoczęła się wizyta duszpasterska, kolęda. Nowy ks. proboszcz zapoznał się z parafianami. Podczas wizyty okazało się, że do kościoła parafialnego w Jaroszowicach uczęszcza 2/3 parafian. Pozostali uczęszczają do innych kościołów. Parafianie przy ul. Krakowskiej uczęszczają na Kopiec, z Gołębiówki do parafii w Mucharzu a połowa mieszkańców Zbywaczówki uczęszcza do św. Piotra w Wadowicach lub OO Karmelitów.

Po zakończeniu wizyty duszpasterskiej, ks. proboszcz podsumował kolędę w tak zwanym pokłosiu kolędowym.

Luty 1990.

Podczas ferii zimowych na plebanii, przez dwa tygodnie, przebywała młodzież z Wieczernika Misyjnego, pod opieka naszego księdza z Sekretariatu Misyjnego. Odpoczywali i przeżywali swoje rekolekcje misyjne.

III Niedziela Wielkiego Postu.

Rozpoczynają się parafialne rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. proboszcza z Bóbrki, ks. Stanisława Jóźwika. Frekwencja była słaba, uczęszczali tylko ci, którzy mieszkali bliżej kościoła. Spowiadających się było niewiele.

06.03.1990 r.

Odbywa się uroczystość odpustowa ku czci św. Izydora. Sumę odpustową sprawował ks. Infułat Kazimierz Suder, dziekan wadowicki, a homilie wygłosił ks. proboszcz z Choczni. Kaznodzieja zwrócił uwagę na realizacje powołania chrześcijańskiego w dążeniu do świętości. Każda p[raca, nawet bardzo mała, jak w życiu św. Izydora, prowadzi do Boga.

18.05.1990 r.

Grupa młodzieży z kl. VIII przyjęła sakrament bierzmowania z rąk J.E. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Młodzież była przygotowana do tej uroczystości przez specjalne nabożeństwa w kościele. Od wielu lat był zwyczaj, że w małych parafiach dekanatu nie czyniono tych uroczystości, tylko wszystko w Wadowicach. Sakrament bierzmowania przyjęło 25 osób.

20.05.1990 r.

Podczas Mszy św. o g. 9.00 24 dzieci z II klasy przeżyło w pełni udział w Ofierze Chrystusowej. W niedzielę poprzedzającą te uroczystość było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Pogoda była bardzo piękna, ludzi dużo, uroczystość bardzo podniosła i udana. Po południu było nabożeństwo majowe, oddanie dzieci Matce Bożej i pamiątkowe obrazki.

2.06.1990 r.

Został powołany Komitet Ekonomiczny w związku z zaplanowanym malowaniem i konserwacją dachów na kościele i plebanii. W skład Komitetu weszli parafianie: Wysocka Aleksandra, Brańka Tadeusz, Pacek Ryszard, Piątek Andrzej, Brańka Czesław, Grzyb Józef, Cholewa Franciszek.

Zadaniem Komitetu jest pomoc proboszczowi w organizowaniu funduszy na malowanie i konserwacje dachów. Już od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego po każdej Mszy św. Członkowie Komitetu zbierali ofiary od wiernych, wpisując się do księgi ofiarodawców.

14.06.1990 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja prowadziła z kościoła na Glinik i z powrotem. I ołtarz zrobiły matki koło Brańki Stanisława, II ołtarz zrobili ojcowie blisko Szopieńkchi, III ołtarz młodzież na polance koło Mamcarczyków a IV tradycyjnie przy grocie Matki Bożej z Lourdes przygotowany przez Straż Pożarną. Była cudna pogoda, cała trasa przejścia procesji była usłana kwiatami i zielonymi gałązkami z brzozy.

Lipiec 1990 r.

Przez dwa tygodnie parafia gościła dzieci z biednych rodzin, wielodzietnych z Pułtuska, Warszawy, Kozienic i innych miast naszej Ojczyzny. Dzieci spędzały wakacje pod opieką kleryka i brata z naszego Stowarzyszenia. Parafianie pośpieszyli z pomocą materialną i żywnościową. Dzieci pięknie przeżyły wakacje, wypoczęte i opalone powróciły do swoich rodzin.

05.08.1990 r.

Parafia przeżywa odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Anielskie. Już nie był taki uroczysty jak pierwszy. Sumę odpustową i homilie wygłosił rektor z Kopca ks. Tadeusz Madoń.

06.08.1990 r.

Malarze przystąpili do malowania blachy. Prace przedłużały się z przyczyn niepogody. Dopiero z początkiem października ukończono prace konserwacyjne i malarskie.

03.09.1990 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci Szkoły Podstawowej. O g. 7.30 była uroczysta Msza św. w obecności pani Dyrektor i siostry katechetki. Religia wróciła do szkoły, lekcje zostały zaprogramowane razem z innymi przedmiotami. Po Mszy św. o g. 9.00 rozpoczęcie roku szkolnego w szkole. Siostra katechetka objęła dzieci przedszkolne, kl. „O”, I, i II. W sumie 6 godzin tygodniowo. A pozostałe klasy szkoły podstawowej objął ks. proboszcz. Dyrektorka szkoły nie zgodziła się by lekcje religii były w planie szkolnym, w czasie godzin lekcyjnych, tylko przed albo po lekcjach w szkole.. Ks. proboszcz wypożyczył salkę katechetyczna na lekcje religii, bo szkoła jest za mała i nie można było pomieścić wszystkich godzin lekcyjnych. Salka została wypożyczona nieodpłatnie z tej racji, że fundusz szkoły był bardzo mały.

04.10.1990 r

W nocy z 4 na 5 października o g. 1.30 w nocy urządzono bandycki napad na plebanię. Ks. proboszcza uratował zamknięty pokój sypialny. Napastnicy wyważyli drzwi z korytarza do pokoju pierwszego, odcięli telefon na korytarzu. W czasie włamania do przedpokoju ksiądz proboszcz się obudził i zadzwonił na policję. Policja przybyła za 8 minut. Napastnicy zostali przestraszeni i uciekli zostawiając na korytarzu woreczki z pieniędzmi z tacy niedzielnej. Prócz tych 5 milionów zostały skradzione pieniądze z portfela kurtki księdza proboszcza oraz pieniądze z kopert, które znajdowały się na szafie w jadalni.

21 – 28.10.1990 r.

W parafii odbywają się Misje Święte związane z dziesięcioleciem istnienia parafii w Jaroszowicach. Misje przeprowadził ks. Tadeusz Rykaczewski, pallotyn z Gdańska. Do tego wielkiego wydarzenia parafia przygotowywała się już od połowy września i przez październik. Były głoszone specjalne nauki w czasie niedzielnych nabożeństw i poprzez październikowe nabożeństwa różańcowe, oraz specjalne modlitwy powszechne w czasie Mszy św. Aby jeszcze lepiej przygotować parafię i by do wszystkich dotarła wiadomość, zwłaszcza do tych, którzy nie uczęszczają na Mszę św. do Jaroszowic, ks. proboszcz opracował zaproszenie razem z programem misyjnym. Pani Aleksandra Wysocka powieliła na xero 400 egzemplarzy, a młodzież parafii doręczyła do każdej rodziny w parafii. Choć tyle było przygotować i zaproszeń, to jednak 1/3 parafii, nie wzięła udziału w Misji św. Parę osób uczęszczało spod Kopca i Gołębiówki. Misje należy uważać za udane, było dużo spowiedzi. Spowiedź misyjna odbyła się w środę. Do południa spowiadało 4 księży a po południu 6 księży. Krzyż misyjny z dębowego drzewa wykonał pan Wawrzyniec Wysocki. Na krzyżu umieszczono napis „Jezu ufam Tobie” – bo misje był dalszym przygotowaniem do rekolekcji o Miłosierdziu Bożym, które planowane były na Wielki Post w 1991 r. W niedzielę, na zakończenie Misji było kilku kapłanów z ks. Infułatem z Wadowic. Poświęcenie Krzyża Misyjnego odbyło się 28.10.1990 r. na sumie. Mszę św. na 10 lecie parafii odprawił ks. Dziekan. Krzyż, który został postawiony na starym miejscu, w żelaznej i betonowej oprawie, poświęcił ks. Misjonarz. Bogu niech będą dzięki za 10 lat parafii i za Misje Święte.

01.11.1990 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych, piękna pogoda, parafianie odnowieni przez Misje Święte, udali się bardzo licznie na cmentarz by wraz z duszpasterzem modlić się za zmarłych. Ponieważ był silny wiatr nie było Mszy św. na cmentarzu, tylko w kościele. A na cmentarz odbyła się procesja do pięciu stacji modlitewnych.

Styczeń 1991 r.

Po zakończeniu wizyty duszpasterskiej powstał zespół charytatywny w składzie: Brańka Ewa, Wodniak Małgorzata, Fila Magdalena. To był zespół tymczasowy i działał do wybrania Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Zespól odwiedzał chorych i niepełnosprawnych. Brał udział w spotkaniach w Wadowicach, w dniach zespołów charytatywnych dekanatu.

Luty 1991 r.

W czasie ferii zimowych przez parę dni parafia gościła młodzież z Radomia, która pod czujną opieką swojego duszpasterza, przeżywała rekolekcje zamknięte. Wszystkich uczestników było 30 osób. Młodzież była bardzo zadowolona z rekolekcji i odpoczynku. Odnowiona duchowo i wypoczęta powróciła do swoich zajęć szkolnych.

10.02.1991 r.

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu została wybrana przez parafian Duszpasterska Rada Parafialna, której celem jest pomoc ks. proboszczowi w pracy duszpasterskiej i w administracji parafią.

03.03.1991 r.

Ks. proboszcz podał do wiadomości wszystkich wiernych skład personalny Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Banaś Józef, Banaś Stefan, Brańka Ewa, Brańka Eugeniusz, Cholewa Ireneusz, Cholewa Jan, Cholewa Wiesława, Grygiel Anastazja, Grzyb Adam, Grzyb Józef, Leszczyński Jan, Molendowicz Zenon, Kręcioch Franciszek, Pacek Ryszard, Piątek Andrzej, Rajda Mieczysław, Wodniak Małgorzata, Wysocka Aleksandra, Zachura Józef, Zając Krystyna. Osoby wybrane przez wiernych, reprezentowali wszystkie dzielnice i przysiółki parafii. Pierwsze spotkanie odbyło się w dzisiejszym dniu po Gorzkich Żalach. Wszyscy wybrani członkowie Rady zostali podzieli na 4 sekcje: 1 sekcja – ekonomiczno-gospodarcza, 2 sekcja – katechetyczno-liturgiczna, 3 sekcja – kulturalno-młodzieżowa, 4 sekcja – charytatywna. Poszczególne sekcje przystąpiły do pracy i tak sekcja kulturalno-młodzieżowa, 17 marca wydała „Informator Parafialny” pod redakcją pana Andrzeja Piątka. Pierwszy numer został życzliwie przyjęty przez parafian. Ukazał się w 100 egzemplarzach.

22-25.03.1991 r.

Parafia przeżywała rekolekcje wielkopostne o Miłosierdziu Bożym. Rekolekcje prowadził ks. mgr Stanisław Niewiarowski, pallotyn z Częstochowy. Do rekolekcji przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, jeszcze przed misjami ubiegłego roku. Jeden z parafian zaproponował ks. proboszczowi, że ufunduje obraz Miłosierdzia Bożego, aby tylko takie rekolekcje się odbyły. Dzięki ks. Stanisławowi Niewiarowskiemu i za jego protekcją obraz został namalowany na płótnie przez artystę z Częstochowy. Podczas rekolekcji, w Niedziele Palmową, odbyła się intronizacja obrazu. Ks. Infułat Kazimierz Suder uroczyście poświęcił, już umieszczony obraz Miłosierdzia Bożego w bocznym ołtarzu. Obraz ten wcześniej został przygotowany i umieszczony w ołtarzy przez pana Adama Grzyba, który bardzo dużo uczynił dla parafii i jest nadal bardzo uczynny. Na uroczystości był również obecny ks. rektor z Kopca i brat Mieczysław Namysłowski. Obraz Miłosierdzia Bożego wypełnił naszą małą świątynię i dodał jej splendoru.

Od tej pory codziennie przed Mszą św. wieczorna, pobożne parafianki wcześniej przychodzą do kościoła i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Prócz tego były urządzane specjalne nabożeństwa, ale frekwencja była słaba.

28.04.1991 r.

25 dzieci przystąpiło do I komunii św., po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy św. Do I komunii przygotowywała siostra Kamizja, nazaretanka. Dzieci zostały bardzo dobrze przygotowane i pięknie przeżyły dzień pierwszego spotkania z Chrystusem. Była piękna pogoda. Przed kościołem rodzice najpierw udzielili błogosławieństwa dzieciom a następnie przez ks. proboszcza zostały wprowadzone do kościoła. Do komunii przystąpiły nie tylko dzieci, ale również bardzo licznie rodzice i zebrani wierni na tej Mszy św. Dzieci złożyły jako dar dla parafii 10 świec pięknie wykonanych. Świece zostały umieszczone w głównym ołtarzu i na ołtarzach bocznych. Po południu razem z rodzicami i chrzestnymi zebrali się w świątyni na nabożeństwo. W czasie tego spotkania zostały poświęcone pamiątkowe obrazki i rozdane dzieciom. A po nabożeństwie dzieci razem z ks. proboszczem i siostra katechetka zrobiły pamiątkowe zdjęcie.

12.05.1991 r.

Odbyła się uroczystość odpustowa patrona naszej parafii św. Izydora, rolnika. Do odpustu parafia przygotowywała się przez trzy dni i przez przystąpienie do Sakramentu Pokuty. Sumę odpustowa odprawił ks. proboszcz, kanonik z Ponikwi, a kazania przez całą niedziele głosi ks. Stanisław Niewiarowski, pallotyn. Był to dalszy ciąg i kontynuacja rekolekcji o Miłosierdziu Bożym. Pogoda była bardzo piękna i ludzi też było bardzo dużo. W procesji wzięło udział dużo młodzieży, dzieci i starszych. Bogu niech będą dzięki.

26.05.1991 r.

O g. 12.00 ks. Paweł Cholewa, pallotyn odprawił Mszę św. prymicyjną. Dekorację kościoła i wokół kościoła przygotowała sekcja liturgiczna i młodzieżowa z Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Świecenia kapłańskie ks. Paweł Cholewa otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego.

30.05.1991 r.

Tuż przed IV pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa wraz z procesja Eucharystyczna. Trasa procesji w tym roku prowadziła do cmentarza i z powrotem koło remizy strażackiej w kierunku kościoła. I ołtarz znajdował się koła Tadeusza Kołka, zrobili go mieszkańcy przy kościele, II ołtarz był przy cmentarzu uczynili go mieszkańcy koło stadionu i koło parku, III ołtarz był koło remizy. Piękny ołtarz wykonali strażacy z pomocą siostry katechetki, IV ołtarz jak co roku był przy grocie koło kościoła wykonany przez mieszkańców Jaroszowic nad Skawą. W procesji wziął udział zaproszony ks. Józef Stecz, pallotyn, który wygłosił słowo Boże a Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz, ks. Józef i prymicjant ks. Paweł Cholewa. Pogoda była wspaniała. W uroczystości wzięło udział bardzo dużo ludzi. wiele dziewczynek sypało kwiatki. Młodzież parafii niosła obrazy i feretrony. A po południu, jak zwykle to bywa w Boże Ciało była ulewa. Uroczystość Bożego Ciała była udana, ludzie pięknie i duchowo przeżyli za co Bogu niech będą dzięki.

19.06.1991 r.

Młodzież kl. VIII /20 osób/ zakończyła rok szkolny i katechetyczny. Młodzież najpierw przystąpiła do Sakramentu Pokuty, następnie czynnie uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnej przez przygotowanie liturgii. We Mszy św. uczestniczyli tez i rodzice przystępując licznie do Stołu Pańskiego. Po Mszy św. młodzież zebrała się w salce katechetycznej razem z ks. proboszczem. Przedstawiciele młodzieży podziękowali księdzu za trud katechizacji a następnie ks. proboszcz przemówił do młodzieży i rozdał świadectwa katechizacji na poziomie szkoły podstawowej.

20.06.1991 r.

Tego dnia odbyło się zakończenie roku szkolnego i katechetycznego pozostałych klas szkoły podstawowej. W środę i czwartek była spowiedź dzieci. W czasie Mszy św. na zakończenie licznie przystąpiły do Stołu Pańskiego, a po Mszy św. w salce katechetycznej otrzymały świadectwa z katechizacji. Ks. proboszcz złożył dzieciom życzenia i udzielił odpowiednich wskazań na wakacje przypominając o niedzielnej i świątecznej Mszy św., o modlitwie, o dobrym przeżyciu wakacji, by jak najwięcej uczynić dobra innym ludziom, spotkanym na drogach wakacyjnych. Szczęść Boże.

10.07.1991 r.

Chorzy i starsi byli zaproszeni przez ks. proboszcza i zespół charytatywny na spotkanie. Ci, którzy mieszkają bliżej kościoła przyszli sami lub zostali przyprowadzeni, natomiast z dalszych stron parafii zostali przywiezieni samochodami przez dobrych i ofiarnych ludzi.. O g. 15.30 była dla tych ludzi spowiedź. Z pomocą w spowiedzi pospieszył ks. Józef Stecz, pallotyn z Kopca. O g. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. z homilia ks. proboszcza. Po homilii udzieliliśmy chorym i starszym Sakramentu Chorych. Do sakramentu przystąpiło 65 osób. Wśród chorych była najstarsza osoba pani Maria Steierwald mająca 96 lat, została przywieziona na wózku inwalidzkim. Po Mszy św. było nabożeństwo Eucharystyczne podczas którego ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdej chorej i każdemu choremu.

Po nabożeństwie w kościele zespół charytatywny zaprosił wszystkich do Sali katechetycznej na przyjacielskie spotkanie przy kawie i herbacie. Zarówno w kościele jak i w sali śpiewał zespół parafialny, schola dziewcząt pod kierunkiem Teresy Grzyb. A pod koniec spotkania sami chorzy i starsi śpiewali pieśni. Wytworzyła się bardzo serdeczna i przyjacielska atmosfera. Przy serdecznym pożegnaniu wszyscy wyrazili chęć następnego takiego spotkania. Ks. proboszcz w kilku słowach serdecznie podziękował całemu zespołowi charytatywnemu i wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia tego, tak bardzo pożytecznego spotkania. Bogu niech będą dzięki za chwile przeżyte z ludźmi chorymi, cierpiącymi i starszymi z całej parafii.

/Te część historii spisano z rękopisów ks. Adolfa Religi, proboszcza/.

16.08.1991 r.

Przyjechał do Jaroszowic nowo mianowany proboszcz, ks. Józef Gołuński, pallotyn. Przyjęty został życzliwie przez ustępującego proboszcza ks. Adolfa Religi, pallotyna.

17.08.1991 r.

W obecności przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Wiceprowincjała Henryka Kietlińskiego SAC dokonało się przekazanie domu i parafii według prawa Stowarzyszenia.

18.08.1991 r.

W niedzielę, nowy proboszcz ks. Józef Gołuński SAC po krótkim przedstawieniu się parafianom na początki każdej Mszy św. sprawował pierwszą, w tej parafii, ofiarę Mszy św.

30.08.1991 r.

Wieczorem przyjechała wycieczka autokarowa, emeryci z Radomia, na nocleg. Zwiedzali Kraków, Kalwarie Zebrzydowską oraz Wadowice. Następnego dnia, na życzenie wycieczki, ks. proboszcz odprawił w ich intencji Mszę św. z krótką homilią.

02.09.1991 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Po Mszy św. odprawionej rano, na której byli wszystkie dzieci, Ciało Pedagogiczne, wszyscy przeszli plac szkolny, gdzie Dyrektor, pani Jadwiga Porąbka w krótkich słowach powitała nowych nauczycieli, podkreślając obecność nowego ks. proboszcza – katechety.

18.09.1991 r.

Uroczystość św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i dzieci. Odprawiono Mszę św. z homilia. Frekwencja zadowalająca.

19.09.1991 r.

Wykończono na plebanii instalacje gazową, popłyną gaz do wszystkich urządzeń.

30.09.1991 r.

Nastąpiło przekazania kościoła i beneficjum w obecności dziekana wadowickiego i przedstawiciela ASA ks. Józefa Sanoka.

01.10.1991 r.

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych, frekwencja niespodziewana, kościół wypełniony po brzegi.

12.10.1991 r.

Dzień Chorych w parafii z okazji Tygodnia Miłosierdzia. O g. 14.00 Msza św. dla chorych z homilią. Po Mszy św. nabożeństwo i błogosławieństwo chorych na sposób fatimski. Po uroczystościach w kościele spotkanie z chorymi i samotnymi na plebanii przy herbatce. Chwile spędzone na plebanii uświetnił występ scholii prowadzonej przez panią Teresę Grzyb. Chorzy podkreślali, że takie spotkania są bardzo pożyteczne w ich cierpieniu i samotności.

29.10.1991 r.

Odwiedził parafie przedstawiciel Zarządu Generalnego z Rzymu, wizytator wraz z tłumaczem ks. Żuchowskim. Wziął udział w nabożeństwie różańcowym, na którym przemówił do zgromadzonych, podkreślając ważność modlitwy różańcowej.

01.11.1991 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. przed południem jak w każdą niedzielę. O g. 14.00 Msza św. z wypominkami na cmentarzu z okolicznościowym kazaniem i procesją z poświeceniem grobów

14.11.1991 r.

Proboszcz prowadzi dodatkowe katechezy przygotowujące do sakramentu bierzmowania i wiernych przygotowuje na spotkanie z ks. biskupem Kazimierzem Nyczem, wizytatorem.

24.11.1991 r.

W uroczystość Chrystusa Króla o g. 7.30 przyjazd ks. biskupa Wizytatora i Mszą św. rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii. Na zakończenie wizytacji ks. biskup w czasie pożegnania z parafia zwrócił uwagę na potrzebę ubezpieczenia kościoła przez wprowadzenia kraty i odnowienie wnętrza kościoła.

01.12.1991 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu. Roraty codziennie o g. 17.00. Początkowo udział dość liczny dzieci i starszych. Z biegiem czasu dzieci stopniowo wykruszały się i pod koniec Adwentu coraz mniej przychodziło.

23.12.1991 r.

W IV Niedziele po południu spowiedź adwentowa w parafii. Zaproszono na spowiedź księży z sąsiednich parafii, z Kopca i Karmelu.

25.12.1991 r.

Boże Narodzenie – Pasterka i Msze św. w święta tak jak w każdą niedzielę. Wszyscy będący w kościele przystąpili do komunii św.

31.12.1991 r.

W Sylwestra, o g. 17.00 Msza św. dziękczynna, Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno – błagalne. Te Deum.

01.01.1992 r.

Msze św. jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy św. krótkie sprawozdanie.

02.01.1992 r.

Początek wizyty duszpasterskiej, kolędy. W czasie kolędy wszyscy parafianie przyjmowali swojego nowego proboszcza bardzo życzliwie i ofiary nie szczędzili. Kolędowałem zawsze po południu, przed południem była katechizacja w szkole. Po kolędzie był opłatek z Radą Parafialna i wstępne plany co do malowania wnętrza kościoła.

Luty 1992 r.

Normalna praca duszpasterska i katechetyczna. We znaki dało się zimno.

04.03.1992 r.

W Środę Popielcowa Msze św. z ceremonia posypania głów popiołem o g. 7.00 i wieczorem o g. 17.00.

08.03.1992 r.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie Żale o g. 15.00 z kazaniem pasyjnym. Głosi ks. proboszcz Józef Gołuński SAC i tak przez cały Wielki Post.

10.03.1992 r.

Architekt Tadeusz Fołtyn z Sopotu przywiózł projekt kraty do kościoła. Wykonania podjął się Stanisław Trąbka ze Sułkowic.

19.03.1992 r.

Uroczystość św. Józefa, imieniny ks. proboszcza. Obiad z całym dekanatem na plebanii.

22.03.1992 r.

Zebranie Rady Duszpasterskiej z okazji imienin proboszcza i omówienie dalszego przygotowania do malowania kościoła. Postanowiono, że Radni będą chodzić do domów i zbierać fundusze na pokrycie kosztów malowania. Uzgodniono, że malował będzie Kazimierz Słupski. Prace rozpoczął na początku października i trwały przez trzy tygodnie. Przy okazji malowania kościoła założono nowa instalację elektryczną i nagłośnieniową.

Październik 1994 r.

Miesiąc różańcowy. Sporo dzieci i młodzieży brało udział, jednak frekwencja pod koniec miesiąca zmalała.

01.11.1994 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę. O g. 13.30 w kościele wypominki i z modlitwą różańcowa parafianie przeszli na cmentarz. Tu Msza św. z kazaniem o g. 14.00 w intencji zmarłych podanych w wypominkach i spoczywających na cmentarzu. Po Mszy św. poświęcenie grobów. Przez 10 dni Msza św. i różaniec w intencji zmarłych podanych w wypominkach.

02.11.1994 r.

Msza św. rano o g. 7.00. Po południu wypominki w kościele i procesja na cmentarz z modlitwą różańcową. Na cmentarzu Msza św. o g. 17.00 też z wypominkami.

27.11.1994 r.

I Niedziela Adwentu. Roraty o g. 17.00.

24.12.1994 r.

Wigilia Bożego Narodzenia. Udałem się na Wieczerzę Wigilijną do Współbraci na Kopiec. O północy Pasterka. Do pomocy przyjechał ks. Józef Stecz i wygłosił kazanie.

25.12.1994 r.

Kazania głosi ks. proboszcz Józef Gołuński SAC. Ks. Józef Stecz pomaga w udzielaniu komunii św..

27.12.1994 r.

Pierwszy dzień kolędy na Zbywaczówce od g. 9.00. W czasie kolędy Msze św. w tygodniu codziennie o g. 7.00.

31.12.1994 r.

Nabożeństwo dziękczynno–błagalne na zakończenie roku o g. 17.00.

01.01.1995 r.

Msze św. jak w każdą niedzielę

02.01.1995 r.

Ciąg dalszy kolędy od g. 14.00

06.01.1995 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. o g. 7.00 i 17.00

16.01.1995r.

Opłatek z Rada Parafialna. Ustalono, że sprzątanie kościoła będzie rodzinami po kolei. Trzy rodziny wyczytywane z ambony i 50 zł. Od każdej rodziny na kwiaty i środki czyszczące.

19.01.1995 r.

Zakończenie kolędy.

22.01.1995 r.

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, Założyciela księży pallotynów. Msza św. koncelebrowana na Kopcu i uroczysty obiad.

01.03.1995 r.

Popielec i Wielki Post. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Józef Stecz SAC.

19.03.1995 r.

Imieniny proboszcza ks. Józefa Gołuńskiego. Kolacja imieninowa z księżmi z dekanatu i wszystkimi z Kopca.

23.04.1995 r.

Opóźnione imienny ks. proboszcza z Rada Duszpasterską. Ustalono, że trzeba zbierać fundusze na remont kaplicy cmentarnej. Wybrano komitet cmentarny: Ewa Brańka, Grzegorz Żuk, Stanisław Brańka, grabarz, Eugeniusz Brańka.

06.05.1995 r.

Nasz parafianin Witold Brańka został wyświecony na kapłana przez ks. Kardynała Józefa Glempa. Działo się to w Ołtarzewie w naszym seminarium duchownym.

07.05.1995 r.

Ks. Witold Brańka SAC, nasz parafianin odprawia Msze prymicyjną. Kazania głosi ks. Tomasz Purzycki, chrystusowiec. Bogu dziękujemy za nowego kapłana.

Sierpień 1995 r.

Grabarz przystąpił do remontu kaplicy cmentarnej. Naprawa dachu i elewacja. Koszty pokrywał Komitet.

Wrzesień 1995 r.

Zakupiono watę mineralną na ogrzanie stropu kościoła. Zakupiono piec gazowy dla ogrzania kościoła na gaz butlowy. Zdał egzamin. Pół godziny przed Msza św. włączano i temperaturę w kościele złamało.

03.12.1995 r.

Początek Adwentu. Roraty o g. 17.00 codziennie dla starszych i dla dzieci. Frekwencja zadowalająca.

25.12.1995 r.

Z pomocą przeszedł ks. Józef Stecz SAC. Na pasterce kazania wygłosił proboszcz a w ciągu dnia ks. Stecz. Zaraz po świętach, wizyta duszpasterska, kolęda.

31.12.1995 r.

W sylwestra na zakończenie starego roku nabożeństwo przebłagalne i Msza św. dziękczynna. Wiernych bardzo dużo w kościele.

01.01.1996 r.

Wierni, zmęczeni zabawą sylwestrowa w miejscowym domu ludowym, niezbyt dopisali w Nowy Rok w kościele. Rano na Mszy św. o g. 7.00 pełen kościół osób starszych, a później mniej. Rok bieżący jest rokiem wizytacji kanonicznej.

Po feriach zimowych młodzież do bierzmowania uczęszcza dodatkowo na katechizację przygotowująca do bierzmowania. Katecheza raz w tygodniu w salce katechetycznej. Liczba przygotowujących się 38 osób.

21.02.1996 r. Popielec. Msze św. rano i wieczorem z ceremonia posypania głów popiołem. Każdego piątku Wielkiego Postu Droga Krzyżowa, potem Msza św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele. Kazania głosi ks. Piotr Machnacki, pallotyn, rektor z Kopca.

.

24.03.1996 r.

Rekolekcje wielkopostne. Od lat rozpoczynają się w tym terminie. Trwają do środy. Dla dzieci, młodzieży i starszych. Rekolekcje głosi ks. Krzysztof Wojda, pallotyn, magister nowicjatu.

07.04.1996 r.

Święta wielkanocne przeżyliśmy w pięknej pogodzie. Z pomocą ks. Józefa Stecza SAC.

Po świętach bezpośrednie przygotowanie do komunii św. Przygotował dzieci sam proboszcz, był bowiem jedynym katechetą w tej szkole bez pensji. Katechizowaliśmy za darmo z gorliwości.

05.05.1996 r.

I komunia św. dla dzieci kl. II.

12.05.1996 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora. Kazania odpustowe głosił ks. Stanisław Martuszewski, pallotyn. Tace przekazano kaznodziei na budowę kościoła w Białej Niżnej.

06.06.1996 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Trasa procesji z kościoła na pętlę przy moście w Jaroszowicach i tą sama trasa powrót do kościoła. Wierni dopisali.

21.06.1996 r.

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. o g. 8.00. Po Mszy św. przejście do szkoły.

02.09.1996 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00 potem rozpoczęcie w szkole. Katechizację wszystkich klas prowadzi ks. proboszcz Józef Gołuński SAC.

Październik 1996 r.

Nabożeństwa różańcowe i bliższe przygotowanie młodzieży i parafii do wizytacji kanonicznej i bierzmowania.

15 – 19.10.1996 r.

Wszystka młodzież do bierzmowania uczestniczy w nabożeństwie różańcowym. I Mszy św. w której w czasie modlitwy powszechnej modlimy się o dary Ducha Świętego.

19.10.1996 r.

Przyjazd ks. biskupa Kazimierza Nycza – rozpoczęcie wizytacji kanonicznej. Witają dzieci, młodzież i rodzice prosząc o udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. wspólna kolacja z księdzem biskupem i kapłanami całego dekanatu. Po kolacji ks. biskup wrócił do Krakowa.

20.10.1996 r.

Niedziela. Na g. 7.00 na pierwsza Mszę św. ks. biskup wygłosił kazanie, odprawiał ks. proboszcz.. Po Mszy św. śniadanie wspólne z nauczycielami. Po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie ze Służbą Liturgiczną w salce. Po spotkaniu ks. biskup Kazimierz wyjechał do Zakopanego na jubileusz sióstr sercanek. Powrócił o g. 14.00 i odwiedził rodzinę kleryka Rajdy Tomasza na Zbywaczówce, wielodzietną Banasiów i odprawił Mszę św. na której było podane parę sugestii przez ks. biskupa parafianom, o wygląd zewnętrzny i możliwość powiększenia tego kościoła. Po kolacji ks. biskup powrócił do Krakowa.

Następne dni to normalna praca duszpasterska. Katechizowałem sam wszystkie klasy od „O” do kl. VIII. Na wizytacji ks. biskup zażądał, aby wprowadzić katechetę choćby na pół etatu.

01.11.1996 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Dwie Msze św. w kościele. O g. 13.00 różaniec z wypominkami w procesji na cmentarz. O g. 14.00 Msza św. na cmentarzu z wypominkami, poświęcenie grobów. Kazania na cmentarzu wygłosił ks. Józef Czachor, pallotyn z Kopca.

24.11.1996 r.

Uroczystość Chrystusa Króla zgodnie z zaleceniem programu duszpasterskiego.

1.12.1996 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu. Roraty codziennie o g. 17.00, poprosiłem o liczny udział. Zapowiedziałem, że w przyszłą niedzielę, na Kopcu ceremonia obłóczyn pallotyńskich nowicjuszy.

22.12.1996 r.

IV Niedziela Adwentu. Od g. 14.00 spowiedź adwentowa – 7 spowiedników. Przed południem ks. Józef Czachor SAC z Kopca, przygotowywał parafian na odprawienie dobrej spowiedzi..

23.12.1996 r.

Pan kościelny przygotował żłobek.

24.12.1996 r.

Pasterka o północy. Pomagał ks. Józef Stecz SAC. Również w drugie święto.

27.12.1996 r.

Rozpoczęcie kolędy na Zbywaczówce.

31.12.1996 r.

Zakończenie starego roku Mszą św. dziękczynną i nabożeństwem przebłagalnym.

01.01.1997 r.

Msze św. jak w każdą niedzielę i sprawozdanie z życia parafialnego minionego roku. Wypada w tygodniu I czwartek, piątek i sobota, nie mogę odbyć kolęd. Kolęda od 7 stycznia – zakończenie 22 stycznia. Wszyscy przyjmują.

19.01.1997 r.

Opłatek z Rada Duszpasterską. Wstępne plany o renowacji kościoła.

12.02.1997 r.

Popielec. Kazania pasyjne głosi ks. Krzysztof Wojda SAC, magister nowicjatu.

W piątki Droga Krzyżowa o g. 16.30 potem Msza św.

17.03.1997 r.

Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Glosi ks. Marian Szczotka, pallotyn. Bardzo udane.

13.04.1997 r.

Opóźnione imieniny proboszcza z Rada Duszpasterską. Ustalono, że na remont – elewację kościoła, Radni będą zbierać pieniądze – 10 zł. od rodziny miesięcznie. Odpowiedzialna osobą za sprawy finansowe wybrano Ewę Brańka.

24 i 25.05.1997 r.

Dzieci kl. II praktycznie przygotowani do spowiedzi i komunii św.

03.05.1997 r.

I komunia św. dzieci. Przystąpiło 25 dzieci /13 chłopców i 12 dziewczynek/.

04.05.1997 r.

Rocznica I komunii św. dzieci.

11.05.1997 r.

Odpust parafialny. Przed odpustem Triduum głosił o. Karmelita Józef

29.05.1997 r.

Uroczystość Bożego Ciała – procesja do 4 ołtarzy z kościoła do pętli koło mostu i z powrotem. Udział wzięło 3 księży z Kopca i 6 nowicjuszy.

05.06.1997 r.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Poświęcenie wianków z ziół, kosz cukierków dla dzieci sypiących kwiatki.

20.06.1997 r.

Zakończenie roku szkolnego Mszą św. w kościele o g. 8.00, potem zakończenie w szkole.

02.07.1997 r.

Siostra Monika, pallotynka, prowadziła rekolekcje i wypoczynek 42 osób. Jest to Wieczernik Misyjny. Trwał on do 15 lipca.

17.07.1997 r.

Wieczernik misyjny młodzieży pod przewodnictwem siostry Pauliny, pallotynki. Było 15 osób.

04.08.1997 r.

Siostra Alfreda, pallotynka prowadzi Wieczernik misyjny. Panienki czasami przez okna uciekały na wioskę.

20.08.1997 r.

Ks. Chmielewski z Rzymu z grupa ministrantów na 10 dni.

25.08.1997 r.

Ekipa budowlana pana Pawlika z Babiej miała przystąpić do odnowienia elewacji kościoła. Stare tynki usuwali, mocne oczyścili i nałożono cienką warstwę nowej. Odwołali z powodu choroby szefa.

01.09.1997 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00. Po Mszy św. rozpoczęcie w szkole. Krótka akademia na boisku szkolnym. Za zgoda Kurii katechetka Dorota Zając przejmuje naukę religii we wszystkich klasach. Każdego tygodnia, w poniedziałek, będzie się kontaktowała z księdzem proboszczem.

18.09.1997 r.

Święto patronalne dzieci i młodzieży, św. Stanisława Kostki. O g. 18.00 dodatkowa Msza św. dla dzieci i młodzieży. Udział niezadowalający.

01.10.1997 r.

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Przyszło sporo starszych i dużo dzieci. Nabożeństwo różańcowe o g. 18.30 potem Msza św. Na Mszy św. pozostali tylko starsi.

05.10.1997 r.

Niedziela po nabożeństwie zebranie Rady Duszpasterskiej. Postanowiono, że nadal będą zbierać chodząc po domach po 10 zł. miesięcznie. Do niektórych domów muszą chodzić po kilka razy.

01.11.1997 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o g. 7.00 i 9.00. O g. 14.00 na cmentarzu Msza św. z wypominkami. Kazanie na cmentarzu wygłosił ks. Józef Stecz SAC.

02.11.1997 r.

Dzień Zaduszny. Msza św. z wypominkami w kościele o g. 7.00. Różaniec z wypominkami i procesją na cmentarz o g. 16.30 i o 17.00 Msza św. z wypominkami. Kazania głosi ks. proboszcz Józef Gołuński SAC.

09.11.1997 r.

W salce katechetycznej zebranie rodziców dzieci I komunijnych. Data komunii pierwsza niedziela maja.

21.11.1997 r.

Kółko Misyjne z parafii Barwałd przyjechało na trzy dni skupienia.

23.11.1997 r.

Uroczystość Chrystusa Króla. Po sumie procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

07.12.1997 r.

I Niedziela Adwentu. Roraty codziennie dla wszystkich o g. 17.00. Zapowiedziałem o obłóczynach na Kopcu.

21.12.1997 r.

Adwentowa spowiedź dla całej parafii.

24.12.1997 r.

Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. rano o g. 7.00. Kościelny z rodzina przygotował żłóbek. Na wieczerzę wigilijna pojechałem na Kopiec. O północy Pasterka, z pomocą , jak zwykle ks. Józef Stecz SAC.

27.12.1997 r.

Początek kolędy na Zbywaczówce od rana.

31.12.1997 r.

O g. 17.00 Msza św. dziękczynna na zakończenie starego roku. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynne. „Ciebie Boże wychwalamy”.

01.01.1998 r.

Msze św. jak w każdą niedzielę.

06.01.1998 r.

Uroczystość Trzech Króli. Msze św. o g. 7.00 i 17.00. Poświecenie kadzidła złota i mirry. Nie było kolędy.

22.01.1998 r.

Zakończenie kolędy.

25.01.1998 r. Opłatek z Rada Duszpasterską – przyszło 13 osób. Ustalono też, że w lutym będzie zebranie Rady i decyzja co do remontu kościoła.

07.02.1998 r.

Zebranie Rady Duszpasterskiej i zadecydowanie, że należy wykonać odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła. Zostajemy przy wykonawcy Stanisława Pawlika z Babic.

09.02.1998 r.

Przyjeżdża ks. Jacek Jezierski, pallotyn na tydzień z chłopakami z powołaniówki.

25.02.1998 r.

Popielec – Msze św. z kazaniami o g. 7.00 i 17.00. Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 16.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele. Glosi ks. Antoni Pławny, pallotyn.

15.03.1998 r.

Imieninowe spotkanie z całym dekanatem z okazji imienin ks. proboszcza. Wspólny obiad.

29.03.1998 r.

Rekolekcje Wielkopostne od niedzieli do środy włącznie dla dzieci, młodzieży i starszych. Rekolekcje głosi Ojciec Karmelita z Górki – Wadowice.

9.04.1998 r.

Triduum Sacrum. W Wielki Czwartek kazania głosi ks. proboszcz. Z pomocą przez te trzy dni przychodzi ks. Antoni Pławny SAC.

19.04.1998 r.

Spisano umowę ze Stanisławem Pawlikiem na odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła. Termin wykonania prac – wrzesień 1998 r.

03.05.1998 r.

Komunia dzieci kl. II. Przyjęło 16 chłopców i 8 dziewczynek. Po przyjęciu pojechałem na odpust parafialny do Łękawicy. Nabożeństwo majowe przed Mszą św.

10.05.1998 r.

Odpust parafialny u nas w Jaroszowicach. Kazania głosi O. Melchior, karmelita. Na sumę odpustową przyjechali wszyscy księża z dekanatu i księża z Kopca, moi współbracia. Odpust zakończono wspólnym obiadem.

07.06.1998 r.

Pojechałem na odpust parafialny św. Erazma do Barwałdu.

26.06.1998 r.

Zakończenie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00, następnie zakończenie w szkole.

13.07.1998 r.

Wieczernik Misyjny prowadzony przez siostrę Paulinę, pallotynkę. z Ursusa.

04.08.1998 r.

Pan Pawlik przywozi rusztowanie do prac remontowych kościoła.

10.08.1998 r.

Zjawia się z całą ekipą i przystąpił do budowania rusztowania. Odtąd już szły roboty systematycznie. Słabe tynki odbijali, mocne zostawiali i nakładali nowa powierzchnie. Prace remontowe objęły też przebudowę głównych drzwi wejściowych do kościoła, a więc otwieranie na zewnątrz, przedtem otwierały się do środka. Zakupiono płyty kamienne z Mucharza z kamieniołomu na stopień do kościoła i zakrystii.

01.09.1998 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Tradycyjnie Msza św. o g. 8.00, po Mszy św. w szkole.

20.09.1998 r.

Rozpocząłem katechizację młodzieży do sakramentu bierzmowania. Klasy gimnazjalne raz w tygodniu w salce katechetycznej.

21.09.1998 r.

Wszedł z pracami blacharskimi pan Mąka z Barwałdu. Prace te zlecono mu 12 września. Roboty blacharskie obejmowały: wykonanie i umocnienie rynien wykonanych z cynku, zamontowanie rur spustowych i okucia cokołów blachą cynkową.

29.09.1998 r.

Zakończenie prac murarskich i blacharskich przy kościele. Prace murarskie kosztowały 36 000 zł. blacharskie 3 811 zł.

01.10.1998 r.

Początek nabożeństw różańcowych i przygotowanie parafii na przyjęcie pielgrzymującego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

14.10.1998 r. Rekolekcje miał głosić ks. Józef Czachor, pallotyn, ale przeszkodziła choroba, operacja w szpitalu wadowickim. Za niego wygłosił ks. Krzysztof Wojda SAC, mistrz nowicjatu.

23.10.1998 r.

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii. 18.00 Msza św. z biskupem, 21,00 Apel Jasnogórski, 22.30 nabożeństwo za zmarłych, 24.00 Msza św. odprawiana przez księży Rodaków, czuwanie modlitewne do rana. W drugi dzień do południa czuwanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Jaroszowic i Zbywaczówki i Gołębiówki. O g. 15.30 Msza św. i pożegnanie obrazu i przewiezienie do parafii św. Piotra w Wadowicach.

Na przyjęcie obrazu Matki Bożej przygotowano ołtarz polowy przy grocie . Głównym budowniczym był pan Adam Grzyb. Główne nabożeństwo powitalne i pożegnalne odbyło się przy tym ołtarzu. Z „Wenecji” do samego kościoła po obu stronach drogi zawieszono chorągiewki. Księża biorący udział podziwiali wszystkich parafian. Na powitanie obrazu przybył delegat Kurii Krakowskiej, infułat Janusz Bielański, proboszcz katedry wawelskiej. Celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie.

01.11.1998 r.

Program dnia jak co roku. O g. 14.00 Msza św. na cmentarzy z kazaniem ks. proboszcza Józefa Gołuńskiego.

02.11.1998 r.

Dzień Zaduszny. Msza św. rano w kościele a wieczorem na cmentarzu z kazaniem i wypominkami. Do 10 listopada przed Mszą św. różaniec za zmarłych podanych w wypominkach.

29.11.1998 r.

I Niedziela Adwentu. Roraty dla wszystkich codziennie o g. 17.00

20.12.1998 r.

Spowiedź Adwentowa. 5 spowiedników. Przed południem na wszystkich Mszach św. do spowiedzi przygotowywał ks. Józef Czachor SAC.

25.12.1998 r.

Boże Narodzenie. Kazania w święta głosił sam ks. proboszcz. Do pomocy przy udzielaniu komunii św. był niezastąpiony ks. Józef Stecz SAC.

28.12.1998 r.

Rozpoczęcie kolędy na Zbywaczówce od g. 9.00.

31.12.1998 r.

Czwartek, ostatni dzień roku. O godz. 17.00 Msza św. dziękczynna z kazaniem. Po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne i Te Deum kończy 1998 r.

01.01.1999 r.

Przywitał nas wielkim mrozem i śnieżycą. Msze św. jak w każdą niedzielę. Najwięcej wiernych było na pierwszej Mszy św. Sprawozdanie robiłem na podstawie przyjętych sakramentów – chrzty, śluby, pogrzeby, przypominając o obowiązkach płynących ze chrztu, ślubu, przypomniałem również, że sakramenty są dla ludzi żyjących. Sakramentu chorych po śmierci się nie udziela.

04.01.1999 r.

Ciąg dalszy kolędy.

17.01.1999 r.

Zaprosiłem Rade Duszpasterska na opłatek i tu podsunąłem myśl, że chodnik do kościoła i dokoła kościoła tak dziurawy nie pasuje do odnowionego na zewnątrz kościoła.

17.02.1999 r.

Środa Popielcowa – zapowiedziałem godziny Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Kazania pasyjne głosili księża z Kopca na zmianę.

14.03.1999 r.

Imieniny ks. proboszcza. Spotkanie z Rada Duszpasterską i ostateczna decyzja – w tym roku robimy chodnik z kostki brukowej.

21.03.1999 r.

Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci, młodzieży i starszych. Rekolekcje głosi rektor z Kopca ks. Piotr Machnacki SAC.

01.04.1999 r.

Rozpoczyna wielkie dni Święte. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota. W Wielki Piątek o g. 15.00 Droga Krzyżowa przez wioskę. Prowadzi młodzież. O 17.00 Ceremonia Wielkopiątkowa i adoracja do 24.00.

19.04..1999 r.

Zakupiono 504 m. kostki brukowej u Sopickiego w Ponikwi.

01.05.1999 r.

Dzień pierwszej komunii św. dzieci. Przystąpiło 15 chłopców i 19 dziewczynek.

03.05.1999 r.

Dzień rocznicy I komunii.

09.05.1999 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora, zakończony obiadem dla całego dekanatu Wadowice Południe.

16.05.1999 r.

W parafii Msze św. o g. 7.00 i 9.00. Potem z parafianami szedłem na nabożeństwo fatimskie na Kopiec.

03.06.1999 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do 4 ołtarzy z kościoła do pętli autobusowej. Od rana lekko padało. Ulewa spotkała nas przy trzecim ołtarzu. Całkowicie przemokliśmy.

25.06.1999 r.

Zakończenie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00 z kazaniem przypominającym wszystkim od czego nie ma wakacji.

02.07.1999 r.

Siostra pallotynka przyjechała z grupą dzieci, szkoła podstawowa, na Wieczernik Misyjny. Trafili na dni bardzo deszczowe. Skawa groziła zalaniem całej wioski.

24.07.1999 r.

Podpisano umowę z panem Wilczkiem z Kóz na ułożenie kostki brukowej na placu kościelnym.

26.07.1999 r.

Od rana rozpoczęto prace przygotowawcze.

03.08.1999 r.

Proboszcz parafii udaje się do szpitala do Suchej Beskidzkiej na operację.

25.08.1999 r.

Powrót proboszcza ze szpitala. Zastałem ułożoną kostkę dokoła kościoła i przy grocie Matki Bożej.

01.09.1999 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

05.09.1999 r.

Ks. proboszcz wyjeżdża na dwutygodniowy wypoczynek na wybrzeże.

17.10.1999 r.

Rozpoczęcie Misji Parafialnych przygotowujące do Milenium. Misje prowadzi ks. Ludwik Bajgrowicz, pallotyn i ks. Stanisław Barcikowski, pallotyn. Bardzo udane.

28.10.1999 r.

Święto Szymona i Judy Tadeusza . Dziekan zaprosił księży całego dekanatu na obiad imieninowy.

01.11.1999 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Już stało się tradycją, że przed południem są 2 Msze św. w kościele. O 13.30 wierni gromadzą się na wypominki i modlitwę różańcową za zmarłych. Procesjonalnie udajemy się na cmentarz. Tam o g. 14.00 Msza św. z kazaniem, które wygłosił zaproszony kapłan z Kopca. Wiernym podano warunki odpustu zupełnego za zmarłych.

14.11.1999 r.

Niedziela seminaryjna. Przyjechali diakon i kleryk po tacę na seminarium. Diakon wygłosił kazania. Szło mu to sprawnie.

08.12.1999 r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na Kopcu obłóczyny. Msze św. o g. 7.00 i 17.00 oraz dodatkowa o g. 15.30 dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. Poświecenie różańców i medalików.

12.12.1999 r.

Trzecia Niedziela Adwentu. Drugie spotkanie rodziców dzieci I komunijnych z katechetką. Wziąłem udział i poczyniłem pewne uwagi w przygotowaniu do I komunii św. z naciskiem na codzienną modlitwę i niedzielna Mszę św.

19.12.1999 r.

Czwarte Niedziela Adwentu. W parafii adwentowa spowiedź dla wszystkich parafian. Spowiadało 5 spowiedników zaproszonych.

25.12.1999 r.

Boże Narodzenie jak w poprzednich latach z pomocą ks. Józefa Stecza SAC. W tym roku wypadło w sobotę a w niedzielę święto św. Rodziny. Wypadło z liturgii święto św. Szczepana.

27.12.1999 r.

Początek kolędy według planu z lat poprzednich.

31.12.1999 r.

Ostatni dzień starego roku i starego wieku. O g. 17.00 Msza św. dziękczynna, po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne z Te Deum.

01.01.2000 r.

Biciem wszystkich dzwonów kościelnych, punktualnie o północy witaliśmy nowy Wiek, Nowy Rok, Rok Jubileuszowy. Bawiący się w Domu Ludowym parafianie wyszli na zewnątrz i ze zgromadzonymi złożyli życzenia częstując szampanem. Msze św. jak w każdą niedzielę.

02.01.2000 r.

Pierwsza Niedziela nowego roku i miesiąca. Adoracyjna.

03.01.2000 r.

Ciąg dalszy kolędy, który będzie trwał do 20 stycznia.

16.01.2000 r.

Opłatek z Rada Duszpasterską. Przypomniałem o uporządkowaniu cmentarza.

07.03.2000 r.

Popielec. Msze św. o g. 7.00 i 17.00. Bardzo dużo wiernych wzięło udział w ceremonii posypywania popiołem. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu poświęcony sprawom trzeźwości.

18.03.2000 r.

Proboszcz obchodzi imieniny z całym dekanatem. Wszystkich księży dekanatu zaprosił na obiad.

19.03.2000 r.

Po Gorzkich Żalach imieninowe spotkanie z Radą Duszpasterską. Po życzeniach i lekkim poczęstunku powrócono do uporządkowania cmentarza. Wybrano komitet cmentarny odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z uporządkowaniem cmentarza. Oto skład: Stanisław Brańka, grabarz, przewodniczący, Ewa Brańka , sprawy finansowe, Jan Cholewa, Grzegorz Żuk.

09.04.2000 r.

Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje głosi ks. Stanisław Piaskowy, pallotyn. Spowiedź rekolekcyjna we wtorek dla całej parafii i w środę objazd chorych i spowiedź i komunia dla nich.

20.04.2000 r. Wielki Czwartek. Na Mszy Wieczerzy Pańskiej kazania głosi ks. Antoni Pławny SAC i był obecny przez wszystkie Wielkie Dni.

03.05.2000 r.

Rocznica I komunii św.

07.05.2000 r.

W parafii uroczystość I komunii św. na Mszy św. o g. 11.00. Potem udałem się na odpust parafialny św. Józefa Robotnika w Łękawicy. Po nabożeństwie majowym odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Cmentarnej. Ustalono, że w najbliższą sobotę przyjdą do pracy.

13.05.2000 r.

Wykarczowano krzewy wokół cmentarza i wszelkie wyrzucone odpady z cmentarza; jak szkło, plastyki. Odtąd codziennie przychodzili parafianie do uporządkowania cmentarza. Wszyscy pracowali w czynie społecznym. Dla wyrównania terenu cmentarza zaczęto nawożenie ziemi. Potrzeba 3000 m sześciennych ziemi.

15.05.2000 r.

Ks. proboszcz Józef Gołuński SAC udał się do kowala w Gorzeniu, aby omówić wykonanie żelaznego ogrodzenia cmentarza. Sprawę załatwiono. Ma wykonać do maja przyszłego roku.

22.06.2000 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do 4 ołtarzy po Mszy św. o g. 10.00. W procesji wzięli udział księża z Kopca i kilku nowicjuszy.

29.06.2000 r.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała, cukierki dla dzieci sypiących kwiatki, służby liturgicznej i scholii.

02.07.2000 r.

Siostra pallotynka i 15 dzieci, przeżywało Wieczernik Misyjny przez 10 dni.

14.07.2000 r.

Dwudniowa, parafialna pielgrzymka do Lichenia przez Gidle, Niepokalanów oraz nawiedzenie grobu ks. Jerzego Popiełuszki.

06.08.2000 r.

Drugorzędny odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Anielskiej. Kazania na wszystkich Mszach św. głosił o. Melchior, karmelita.

28.08.2000 r.

Ostatnia sobota miesiąca, tradycyjnie pielgrzymka służby liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jedziemy Autokarem.

01.09.2000 r.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Msza św. o g. 8.00 z kazaniem, potem rozpoczęcie w szkole. Jest to I piątek miesiąca, wczoraj spowiedź dla całej szkoły oraz z okazji I piątku.

17.09.2000 r.

Pierwsza katecheza dla młodzieży gimnazjalnej w salce katechetycznej, przygotowująca do sakramentu bierzmowania. Katechezy raz w tygodniu dla młodzieży prowadzi ks. proboszcz Józef Gołuński SAC.

01.10.2000 r.

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W niedzielę o g. 15.00 w ciągu tygodnia pół godz. Przed Mszą św.

15.10.2000 r.

Ostatnie nabożeństwo na Kopcu. Z parafianami udałem się na g. 11.00 na Kopiec i tam odprawiłem Mszę św. w intencji parafian.

22.10.2000 r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Taca dzisiejsza na misje, przez cały tydzień różaniec w intencji misji.

01.11.2000 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Jak co roku przed południem 2 Msze św. w kościele. Po południu różaniec z wypominkami w czasie procesji na cmentarz. Tu o g. 14.00 Msza św. z kazaniem ks. proboszcza. Po Mszy św. poświecenie grobów. Taca zebrana w czasie Mszy św. na cmentarzu przeznaczona na uporządkowanie cmentarza.

02.11.2000 r.

Dzień zaduszny. Msza św. rano i wieczorem na cmentarzu. Od 1 do 10 codziennie różaniec wypominkowy i Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach.

26.11.2000 r.

Ostatnia niedziela w ciągu roku. Uroczystość Chrystusa Króla. Po sumie litania do Serca Jezusowego przy wystawionym Najświętszym Sakramentem z aktem poświecenia.

03.12.2000 r.

I Niedziela Adwentu. Zapowiedziałem uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i obłóczyny na Kopcu. Zachęciłem parafian do wzięcia udziału.

17.12.2000 r.

Spowiedź adwentowa dla całej parafii. 5 spowiedników zaproszonych od g. 14.00 do 17.00

24.12.2000 r.

4 Niedziela Adwentu i wigilia przed Bożym Narodzeniem. Msze św. jak w każdą niedzielę. O północy Pasterka. W I dzień świąt kazania wygłosił ks. Józef Stecz SAC.

27.12.2000 r.

Rozpoczynam kolędę. W czasie ferii kolęduję od rana na Zbywaczówce.

31.12.2000 r.

Niedziela, święto św. Rodziny i zakończenie starego roku. Wieczorem o g. 17.00 nabożeństwo dziękczynno – błagalne z Te Deum.

01.01.2001 r.

Nowy rok. Porządek niedzielny. Sprawozdanie za stary rok na podstawie przyjętych sakramentów. Nie bać się sakramentu chorych. Sakramenty dla żyjących.

02.01.2001 r.

Ciąg dalszy kolędy, zakończenie 20 stycznia. W niedziele podziękowanie za życzliwość i ofiary.

14.01.2001 r.

Opłatek z Radą Duszpasterską. Zastanawialiśmy się nad dalszym uporządkowaniem cmentarza i o ewentualnym powiększeniu.

28.02.2001 r.

Popielec. Msze św. o g. 7.00 i 17.00 z ceremonia posypania popiołem. Nie spodziewałem takiej frekwencji.

04.03.2001 r.

I Niedziela Wielkiego Postu. Zapowiedziałem stały porządek dla nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje głosić będzie ks. Marian Szczotka, pallotyn. Po obiedzie odwiedziłem chorego ks. Józefa Stecza SAC. Broni się przed szpitalem. Choroba się nasilała i zmarł w szpitalu w Suchej Beskidzkiej 10.03.2001 r.

12.03.2001 r.

Pogrzeb ks. Józefa Stecza SAC na Kopcu. Bardzo dużo parafian wzięło udział w pogrzebie. Był bardzo lubiany przez parafian.

17.03.2001 r.

Obiad imieninowy dla księży dekanatu. Dopisali wszyscy.

18.03.2001 r.

Po Gorzkich Żalach spotkanie z Radą Duszpasterską z okazji imienin. Po oficjalnych życzeniach mały poczęstunek i zastanawianie się co dalej z cmentarzem. Za zorganizowanie pracy i porządek odpowiedzialność wziął na siebie pan Jan Cholewa, kiedyś prowadził firmę budowlaną.

31.03.2001 r.

Przyjeżdża ks. Rekolekcjonista i od niedzieli do środy będzie prowadził rekolekcje parafialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

04.04.2001 r.

Dzień chorych. Nabożeństwo dla nich w kościele o g. 9.00. Potem odwiedziny 15 chorych w domach. Spowiedź, komunia i namaszczenie chorych.

12.04.2001 r.

Wielki Czwartek i następne Wielkie i Święte Dni z pomocą ks. Antoniego Pławnego SAC.

03.05.2001 r.

Uroczystość Królowej Polski. W parafii dzieci obchodzą swoją 1 rocznice komunii św.

06.05.2001 r.

Uroczystość przyjęcia dzieci do I komunii św.. Po Mszy św. pojechałem na odpust parafialny do św. Józefa Robotnika w Łękawicy. O g. 15.00 wszystkie dzieci komunijne zgromadziły się na nabożeństwie majowym.

13.05.2001 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora, oracza. Kazania odpustowe wygłosił o. Józef, karmelita. Nie wszyscy księża przybyli ze względu na nabożeństwa fatimskie na Kopcu i u św. Piotra w Wadowicach.

14.06.2001 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Parafianie przygotowali ołtarze na terenie parafii, przyozdobili trasę procesji. Kazania głosił ks. Krzysztof Wojda SAC, magister nowicjatu. Część nowicjuszy wzięła udział w całej procesji. Przez cała oktawę procesja eucharystyczna dokoła kościoła. Dzieci i wierni dopisali.

22.06.2001 r.

Zakończenie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00 a potem w szkole.

25.06.2001 r.

Parafianie przystąpili do prac przy cmentarzu, nawożenie ziemi. Wszyscy pracują bezinteresownie.

13.07.2001 r.

Dwudniowa wycieczka Służby Liturgicznej w Góry Stołowe. Nocleg w Wambierzycach. Pogoda nie dopisała. Lekko padało, ale przeszliśmy cały Strzeliniec.

05.08.2001 r.

Piesza pielgrzymka z Suchej do Częstochowy mieszka w parafii.

01.09.2001 r.

Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

02.09.2001 r.

Dożynki w parafii – dzień dziękczynienia za zbiory.

03.09.2001 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św. o g. 8.oo. Po Mszy św. rozpoczęcie w szkole. Nie wszyscy nauczyciele byli na Mszy św.

09.09.2001 r.

Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Parafianie sami się zorganizowali i samodzielnie tam się udali.

16.09.2001 r.

Rozpoczęcie katechizacji młodzieży do bierzmowania w salce katechetycznej. Katechizacja dla kl. I, II, III gimnazjum. Spotkania raz w tygodniu.

01.10.2001 r.

Początek nabożeństw październikowych według porządku lat ubiegłych.

21.10.2001 r.

Niedziela Misyjna. Kazania głosi ksiądz z Sekretariatu Misyjnego. Taca przeznaczona na misje.

01.11.2001 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na cmentarzu nie odbyła się ze względu na pogodę. Odprawiłem w kościele Mszę św. z kazaniem. Po Mszy św. mniej padało przeszliśmy na cmentarz by odprawić procesję z 5 stacjami i poświęcenie grobów.

02.11.2001 r.

Dzień Zaduszny. Lepsza pogoda, wieczorem przy świecach odprawiłem Mszę św. na cmentarzu.

10.11.2001 r.

Pan Oleksy zakłada ogrzewanie kościoła.

16.11.2001 r.

Poświecenie pomnika przy szkole, odremontowanej i powiększonej o jedno piętro szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną. Przewodniczył dziekan wadowicki, ks. Tadeusz Kasperek. W koncelebrze byli ks. proboszcz Józef Gołuński i wizytator katechetyczny, który wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. poświecenie pomnika i szkoły. Były również obecne władze miasta.

02.12.2001 r.

I Niedziela Adwentu, zachęcam dzieci i starszych do udziału w Roratach.

04.12.2001 r.

Barbórka. Dodatkowa Msza św. w intencji górników

23.12.2001 r.

W 4 Niedzielę Adwentu ks. Józef Czachor SAC na wszystkich Mszach św. przygotowywał parafian do spowiedzi adwentowej. Od g. 15.00 spowiedź. Spowiadało 6 księży.

25.12.2001 r.

Boże Narodzenie. Na pasterce i przez całe święto z pomocą był ks. Stanisław Jóźwik, pallotyn. Kazania na Pasterce ks. proboszcz, na świętach ks. Stanisław.

31.12.2001 r.

Stary Rok zakończyliśmy Mszą św. dziękczynną i nabożeństwem przebłagalnym. Te Deum.

Styczeń 2002 r.

Przeszedł na normalnych obowiązkach duszpasterskich w parafii. Odbyłem kolędę, na końcu podziękowałem za życzliwe przyjęcie i ofiarność.

Luty 2002 r.

Ferie zimowe. Na pięć dni przyjechali na odpoczynek klerycy I roku z Ołtarzewa. W tym roku krótki karnawał, bo już 13 lutego Środa Popielcowa. Wielki Post przygotowanie do Wielkanocy. Ustalono, że ks. Stanisław Jóźwik SAC z Kopca będzie głosił kazania pasyjne a rekolekcje ks. Mirosław Dragiel, pallotyn.

Marzec 2002 r.

Czas Wielkiego Postu. Rekolekcje wiekopostne od 17-20 marca. W Wielkim Tygodniu pomagał ks. Stanisław Jóźwik z Kopca. On prowadził procesje rezurekcyjna, kazania mówił ks. proboszcz a w ciągu dnia ks. Stanisław.

Kwiecień 2002 r.

Po feriach świątecznych przeprowadziłem parę katechez z dziećmi II klasy. Praktyczne przygotowanie do spowiedzi.

03.05.2002 r.

Pierwsza komunia św. dzieci z kl. II.

05.05.2002 r.

Dzieci kl. III obchodzą I rocznicę swojej komunii św.

12.05.2002 r.

Odpust parafialny. Wszystkie kazania tej niedzieli głosi ks. Stanisław Jóźwik SAC.

30.05.2002 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Obecni byli księża z Kopca i nowicjusze z oprawą liturgiczną.

Czerwiec 2002 r.

Pierwsza niedziela adoracyjne i odpust w Barwałdzie. Zakończenie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00, potem dzieci poszły do szkoły po świadectwa.

Lipiec 2002 r.

Parafianie przystąpili do zbudowania muru oporowego przy cmentarzu.

02.07.2002 r.

Siostra Weronika, pallotynka, z dziećmi z Wieczernika Misyjnego przyjechała do Jaroszowic na rekolekcje połączone z wypoczynkiem.

06.07.2002 r.

Parafialna pielgrzymka do Lichenia. W niedziele w parafii posługiwał ks. Stanisław Jóźwik SAC. Trwa dalsze nawożenie ziemi na cmentarz.

Sierpień 2002 r.

W I niedziele odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Anielskiej, niedziela nowicjacka. Cała oprawa liturgiczna z kaznodzieją z Kopca. Taca tej niedzieli za nowicjat.

Wrzesień 2002 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00. Potem w szkole. Od połowy września firma Sopiccy układają chodnik od bramy cmentarnej do kaplicy. Także od połowy września młodzież przychodzi na katechizację przed bierzmowaniem. Każda klasa gimnazjalne raz w tygodniu.

Październik 2002 r.

Nabożeństwa różańcowe przed Mszą św. Dosyć liczna grupa dzieci i młodzieży gromadzi się na to nabożeństwo.

13.10.2002 r.

Ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie na Kopcu. U nas dwie Msze św, trzecia na Kopcu. Proszę parafian o udział.

Listopad 2002 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. O g. 14.00 Msza św. na cmentarzu z wypominkami i kazaniem, potem procesja z 5 stacjami i poświeceniem grobów. Dzień Zaduszny także Msza św. na cmentarzu.

Inż. Grzegorz Żuk zrobił inwentaryzację i podzielił cały cmentarz na 6 sektorów i ponumerował wszystkie groby i zaczęto od grobów pobierać opłaty.

Grudzień 2002 r.

Od I Niedzieli Adwentu roraty o g.17.00. Obłóczyny na Kopcu, zachęcam młodzież do wzięcia udziału. W IV Niedzielę Adwentu dla parafii dzień pokuty i spowiedzi adwentowej. Są zaproszeni księża. Zaraz po świętach kolęda na Zbywaczówce od g. 9.00. 31 zakończenie starego roku. O g. 17.00 Msza św. dziękczynna, po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające i Te Deum.

Styczeń 2003 r.

Nowy Rok przywitał nas piękną, zimowa pogodą. Msze św. odprawiamy jak w każdą niedzielę. Dzień dzisiejszy jest Światowym Dniem Pokoju. W modlitwie dodajemy wezwania o pokój na świecie.

Luty 2003 r.

Od października ubiegłego roku, trwa ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Różańca. Od 2 lutego odmawiamy różaniec w rodzinach. Ks. proboszcz wyznacza poszczególne rodziny, które mają odmawiać różaniec przez cały tydzień.

Marzec 2003 r.

5 marca, popielec, rozpoczynamy Wielki Post. Ceremonia posypywania głów popiołem. Podałem godziny nabożeństw wielkopostnych. Zapowiedziałem, że kazania pasyjne głosić będzie ks. Zbigniew Babicki, pallotyn, a rekolekcje ks. Franciszek Gomułczak, pallotyn pracujący na Ukrainie.

W niedzielę, 9 marca, ogólnopolska akcja pomocy misjonarzom pracującym w Afryce. Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem. 22 marca imieniny ks. proboszcza i obiad dla całego dekanatu.

Kwiecień 2003 r.

6.04.2003 r.

Ks. Franciszek Gomułczak SAC, rozpoczyna w parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i starszych. Rekolekcje trwają do środy. W Środę dzień chorych. Specjalne nabożeństwo dla nich z namaszczeniem. Po Mszy św. odwiedzamy chorych w domach, spowiedź, namaszczenie i komunia.

13.04.2003 r.

Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Kazania wygłosił ks. Stanisław Jóźwik SAC i był do pomocy przez wszystkie dni Triduum i święta. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 22.00 a w Wielki Piątek do północy. Rezurekcja tradycyjnie o g. 6.00 rano. Po feriach świątecznych ustaliłem z katechetką, że wezmę parę katechez z druga klasą jako bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi i komunii św.

01.05.203 r.

Początek nabożeństw majowych.

02.05.2003 r.

Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.

03.05.2003 r.

Do I komunii św. przystąpiło 21 dzieci

04.05.2003 r.

Rocznica I komunii św. Po sumie pojechałem na odpust parafialny św. Józefa Robotnika w Łękawicy.

11.05.2003 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora. Suma odpustowa o g. 11.30. Kaznodzieją i głównym celebransem był rektor i proboszcz z Krakowa ks. Józef Gwozdowski, pallotyn. Taca odpustowa na budowę kościoła w Krakowie.

18.05.2003 r.

Początek nabożeństw fatimskich na Kopcu. Tradycyjnie z parafianami idę na Mszę św. na Kopiec. U nas tylko dwie Msze św.

19.05.2003 r.

Wymiana okien w kuchni na plebanii.

Czerwiec 2003 r.

Początek nabożeństw czerwcowych. Po każdej Mszy św. odmawiamy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na początku czerwca kowal Rajda dał znać, że zamówione ogrodzenie, kowalska robota, jest gotowe.

18.06.2003 r

Uroczystość Bożego Ciała. Parafianie przygotowali na wyznaczonych miejscach ołtarze. W procesji wzięli udział księża i nowicjusze z Kopca. Na zakończenie oktawy dzieci sypiące kwiatki otrzymały cukierki.

27.06.2003 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i zakończenie roku szkolnego Mszą św. dziękczynną. Po Mszy św. świadectwa w szkole.

30.06.2003 r.

Wymieniono grobowiec ks. Iżowskiego, zamówiony w maju.

Lipiec 2003 r.

Z Radą Cmentarną ustaliłem, że mur oporowy cmentarza obłożymy piaskowcem. Wskazali że wykonawcą może być pan Brańka z Wadowic. Z radnym panem Cholewą Janem byliśmy u kamieniarza, ustalono cenę i czas wykonania przez jego firmę. Termin wrzesień br.

Sierpień 2003 r.

04.08.2003 r

Od rana Rada z parafianami montują przęsła ogrodzeniowe od frontu cmentarza.

13.08.2003 r.

Radni udali się do kowala w Kleczy pana Folera i spisali umowę na wykonanie przęseł na resztę ogrodzenia. Przęsła będą wykonywane i wmontowane w zależności od stanu kasy cmentarnej, którą strzeże i skrupulatnie rozlicza pani Ewa Brańka.

17.08.2003 r.

Ogłosiłem chętnych do pracy na cmentarzu. Zabrać ze sobą sztychówki, łopaty, taczki. Praca w sobotę od g. 9.00. Przyszło ok. 20 osób.

30.08.2003 r.

XXXI pielgrzymka Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zamówiłem autokar, przyszła tylko połowa z tych, którzy powinni wziąć udział.

Wrzesień 2003 r.

02.09.2003 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00. Spowiedź i komunia na rozpoczęcie roku w czwartek przed I piątkiem miesiąca.

08.09.2003 r.

Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kto może, niech weźmie udział. Było 10 rodzin.

14.09.2003 r.

Podałem plan religii dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Katechezy będą raz w tygodniu w salce katechetycznej.

Październik 2003 r.

01.10.2003 r.

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W czasie nabożeństw będziemy się modlić za papieża, dzieci, młodzież, za misje i chorych. Zachęta do udziału.

12.10.2003 r.

Po nabożeństwie różańcowym zebranie Rady Duszpasterskiej. Sprawa dotyczy zakładania ogrodzenia cmentarza od strony Kopca.

18.10.2003 r.

Przyszło sporo mężczyzn, parafian, do pracy przy zakładaniu przęseł. Za jeden dzień, w sobotę, założono 28 przęseł. Głównymi fachowcami przy zakładaniu byli Grzegorz i Tomasz Żuk, Jan Cholewa, i Stanisław Brańka, grabarz.

19.10.2003 r.

Pojechałem na odpust parafialny św. Jana Kantego do Stryszowa. W ostatnia niedzielę października liturgiczna uroczystość Poświecenia Kościoła własnego. Taca na budownictwo sakralne.

Listopad 2003 r.

01.11.2003 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak co roku o g. 7.00 i 9.00 w kościele, a o g. 14.00 na cmentarzu. O g. 13.30 gromadzimy się w kościele na wypominki i modlitwę różańcową, następnie procesjonalnie przeszliśmy na cmentarz. Kazania głosił ks. Jarosław Superson, pallotyn. Taca zbierana na cmentarzu przeznaczona na potrzeby dalszych cmentarnych prac.

02.11.2003 r.

Dzień Zaduszny przypada w niedzielę. Dodatkowa Msza św. na cmentarzu w intencji wszystkich zmarłych.

30.11.2003 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu. Zachęcam do udziału w Roratach, które będą codziennie o g. 17.00.

Grudzień 2003 r.

07.12.2003 r.

Ogłaszam, że pan organista będzie chodził z opłatkami. Ofiary złożone przy tej okazji będą dla niego wynagrodzeniem za prace organisty w naszej parafii.

08.12.2003 r.

Rodzice i dzieci kl. II, komunijne, były na dodatkowej Mszy św. w ich intencji odprawianej. Było poświecenie medalików i różańców.

13.12.2003 r.

Parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Autobus podstawiony na g. 13.00. Dołączyli się nowicjusze z Kopca. Kazanie w czasie Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Jóźwik SAC. Dowieziono świece na stół wigilijny, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

21.12.2003 r.

Czwarta Niedziela Adwentu, w parafii spowiedź adwentowa. Zaproszeni spowiednicy.

23,12,2003 r.

Komunia św. w domach dla chorych w parafii.

24.12.2003 r.

Wigilia. Msza św. rano. W ciągu dnia kościelny kończy przygotowanie żłóbka. O północy Pasterka. Ks. Stanisław Jóźwik SAC z pomocą. Chodzi o udzielanie komunii św. Kazania na pasterce ks. proboszcz w ciągu dnia ks. Stanisław. W dniu po świętach rozpoczęcie kolędy na Zbywaczówce.

31.12.2003 r.

Zakończenie starego roku Mszą św. dziękczynną i po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne. Te Deum.

01.01.2004 r.

Nowy Rok przeżywają parafianie spokojnie. Na wszystkich Mszach św. zrobiłem krótkie sprawozdanie duszpasterskie i finansowe. Przypomniałem, że rok obecny jest rokiem wizytacji Biskupa w parafii i młodzież nasza przyjmie sakrament bierzmowania. Zaapelowałem o solidne przygotowanie i o włączenie się do tego przygotowania rodziców.

04.01.2004 r.

Niedziela. W całej diecezji obchodzony jest jubileusz 25 lecia sakry biskupiej ks. kardynała Macharskiego. Dziś zbiórka do puszek przed kościołem na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Iranie.

21.01.2004 r

Zakończyłem kolędę w parafii. W niedzielę podziękowałem za życzliwość i ofiary oraz zwróciłem uwagę na wystrój domów. Krzyża nad drzwiami, nie wszystkie zdjęcia, plakaty są godne umieszczenia w domach, oczywiście nie u wszystkich.

02.02.2004 r.

Dzień Życia Konsekrowanego. Na Kopcu Msza św. koncelebrowana, w czasie odnowienie przyrzeczeń.

25.02.2004 r.

Środa Popielcowa. Posypywaniem głów popiołem okazujemy, że gotowi jesteśmy na przyjęcie pokuty.

29.02.2004 r.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Kazania pasyjne głosi ks. Antoni Pławny SAC. Po Gorzkich Żalach odprawiana będzie przez cały Wielki Post Msza św., szczególnie dla osób starszych, aby nie musieli przychodzić dwa razy do kościoła.

28.03.2004 r.

W dniach 28 do 31 marca rekolekcje wielkopostne dla całej parafii. Rekolekcje głosi magister nowicjatu ks. Krzysztof Wojda SAC. We wtorek spowiedź rekolekcyjna. Spowiadają księża z parafii św. Piotra, ze Śleszowic, karmelita i pallotyn.

08.04.2004 r.

Wielki Czwartek. Mszę św. Wieczerzy Pańskiej odprawia ks. proboszcz i ks. Stanisław Jóźwik SAC. Ceremonie Wielkiego Tygodnia prowadzi ks. Stanisław, w Wielką Sobotę proboszcz.

11.04.200 r.

Rezurekcja o g. 6.00 z procesją dookoła kościoła, następne Msze św. o g. 9.00 i 11.00. Proboszcz proszony na obiad do rodziny Mariana Kołka. W drugim dniu tradycyjnie obiad u pana kościelnego. W drugim dniu pogoda niemal letnia. Młodzież strasznie leje wodą.

14.04.2004 r.

Po feriach świątecznych przeprowadziłem kilka katechez z II klasą przygotowującą do I komunii św. Katechetka programowo uczy w szkole, ja dodatkowo praktycznie w kościele.

01.05.2004 r.

Początek nabożeństw majowych. O g. 9.00 spowiedź dzieci pierwszokomunijnych, a o 17.00 spowiedź dzieci rocznicowych. Z pomocą w spowiedzi przyszedł ks. Stanisław Jóźwik SAC z Kopca.

02.05.2004 r.

Dzień pierwszej komunii św. Przystąpiło 9 chłopców i 6 dziewczynek. Po przyjęciu jechałem na odpust do Łekawicy.

03.05.2004 r.

Uroczystość Królowej Polski. Dzieci trzeciej klasy obchodzą rocznicę pierwszej komunii św.

09.05.2004 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora. Kaznodzieją i głównym celebransem jest ks. rektor z Kopca ks. Krzysztof Wojda SAC, Na procesję zdążyli kapłani dekanatu i współbracia z Kopca. Odpust zakończył się wspólnym obiadem na plebanii.

16.05.2004 r.

Parafia bierze udział w pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim na Kopcu. W parafii Msze św. o g. 7.00 i 9.00. Intencję przyjętą odprawiłem na Kopcu. Ogłosiłem i przypomniałem o wizytacji kanonicznej i bierzmowaniu. Młodzież do bierzmowania będzie miała dwa spotkania przygotowawcze w tygodniu.

27.05.2004 r.

Rozpoczynamy triduum. Młodzież do bierzmowania przychodzi codziennie na majowe i Mszę św., po Mszy św. ćwiczenia praktyczne.

30.05.2004 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po południu o g. 17.00 przyjazd ks. biskupa Jana Szkodonia. Po powitaniach ks. biskup odprawił Mszę św. i udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Obecny był też ks. rektor z Kopca ks. Krzysztof Wojda SAC i ks. dziekan Tadeusz Kasperek. Po kolacji ks. biskup odwiedził swoja rodzinę w Andrychowie a nocował u ks. Dziekana.

31.05.2004 r.

O g. 8.00 Msza św., którą odprawił ks. biskup, dalszy ciąg wizytacji. Po Mszy św. procesjonalnie udaliśmy się na cmentarz. Po powrocie z cmentarza ks. biskup odwiedził szkołę. Po południu miał spotkanie z wszystkimi grupami. O g. 18.00 ks. biskup odprawił Mszę św. i po kolacji odjechał do Krakowa.

05.06.2004 r.

Radni przystąpili do dalszego montowania ogrodzenia cmentarza.

10.06.2004 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie procesja do 4 ołtarzy ustawionych na terenie parafii. Bierze udział 3 księży z Kopca i część nowicjuszy. W oktawie codziennie procesja Eucharystyczna.

25.06.2004 r.

Zakończenie roku szkolnego. O g. 8.00 Msza św.. Wszystkim przypomniałem o obowiązku odpoczynku i od czego nie ma wakacji i odpoczynku.

27.08.2004 r.

Służba Liturgiczna wyjechała na dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Po drodze zatrzymaliśmy się na zwiedzaniu zamku w Chęcinach. Następny postój w Świętej Katarzynie, stąd na Łysicę. Z Świętej Katarzyny na Święty Krzyż i do Nowej Słupi na nocleg. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Jaskinie Raj.

01.09.2004 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dzieci, rodzice i nauczyciele wzięli udział w Mszy św. o dobre i szczęśliwe przeżycie nowego roku szkolnego. Po Mszy św. wszyscy przeszli do szkoły. W czwartek spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego i z okazji I piątku. Spowiadało trzech spowiedników.

05.09.2004 r.

Dzień dziękczynienia za urodzaje i dobre zbiory, dożynki. Parafianie przygotowali dwie piękne korony żniwne, chleby i owoce jako dar ołtarza. Ogłosiłem nabór do ministrantów i podałem plan katechezy dla młodzieży gimnazjalnej do bierzmowania.

12.09.2004 r.

W Polsce obchodzony jest Dzień Środków Społecznego Przekazu pod hasłem „Media w rodzinie. Ryzyko i bogactwo”.

01.10.2004 r.

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Przez cały październik nabożeństwo różańcowe o g. 18.30, potem Msza św., w niedzielę o g. 15.00.

03.10.2004 r.

Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Taca przeznaczona na cele charytatywne.

17.10.2004 r.

Na Kopcu ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Z parafianami biorę w tym udział.

01.11.2004 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o g. 7.00 i 9.00 trzecia Msza św. o g. 14.00 na cmentarzu za wszystkich zmarłych. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Jóźwik SAC. W miejsce modlitwy powszechnej były czytane wypominki. Różaniec i Msza św. wypominkowa codziennie do 10 listopada.

02.11.2004 r.

Dzień Zaduszny. Msze św. rano w kościele i wieczorem na cmentarzu.

14.11.2004 r.

Niedziela seminaryjna. Kazania głosił diakon z Ołtarzewa. Taca na cele seminaryjne.

18.11.2004 r.

Pojechałem do Warszawy na zebranie rektorów i proboszczów. Zebranie rozpoczęło się o g. 10.00 słowem powitania ks. prowincjała Czesława Parzyszka SAC.

28.11.2004 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu – nowy rok kościelny. Na stoliku przy ołtarzu ustawiono wieniec adwentowy z 4 świecami. Na pierwszej Mszy św. poświęciłem opłatki świąteczne, które organista roznosił parafianom. Ofiary z tych opłatków to wynagrodzenie za posługę organistowską. Roraty codziennie o g. 17.00.

08.12.2004 r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Dzisiaj, na dodatkowej Mszy św., odprawionej w intencji dzieci przygotowujących się do I komunii św., poświęciłem dla nich różańce i medaliki. Dzieci przyrzekły, że będą odmawiać codziennie 1 dziesiątkę różańca.

19.12.2004 r.

Parafialna spowiedź adwentowa. Spowiadało 5 księży.

24.12.2004 r.

Wigilia. Msza św. rano, wieczorem wigilia na Kopcu. Pasterka koncelebrowana. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Jóźwik SAC, również w pierwsze święto głosił Słowo Boże.

27.12.2004 r.

Rozpoczynam kolędę od rana na Zbywaczówce do czwartku włącznie.

31.12.2004 r.

Ostatni dzień starego roku. O g. 17.00 Msza św. dziękczynna, za szczęśliwie przeżyty rok. Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające. Te Deum.

01.01.2005 r.

Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Na każdej Mszy św. krótkie sprawozdanie duszpasterskie. Ustaliłem, że każda druga niedziela miesiąca będzie niedzielą chrztów. Chrzty będą o g. 11.00. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych i ich rodziców.

02.01.2005 r.

Pierwsza niedziele miesiąca, adoracyjna. Taca z dzisiejszego dnia na trzęsienie ziemi w Azji.

03.01.2005 r.

Rozpoczynam kolędę po naszej stronie rzeki. Codziennie od g. 14.00.

16.01.2005 r.

Spotkanie opłatkowe z Rada Duszpasterską.

23.01.2005 r.

Niedziela podziękowania parafianom za życzliwe przyjęcie w czasie kolędy i za złożone ofiary.

02.02.2005 r.

Dzień Życia Konsekrowanego. Pojechałem na Kopiec na dzień skupienia i odnowienie przyrzeczeń.

09.02.2005 r.

Środa Popielcowa. Msze św. o g. 7.00 i 17.00 z kazaniem i ceremonią posypywania głów popiołem.

13.02.2005 r.

Pierwsza Niedziele Wielkiego Postu. O g. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Kazania głosi ks. Antoni Pławny, pallotyn. Po Mszy św. odprawiam Msze św. dla osób starszych, którym przyjście dwa razy do kościoła sprawiałoby trudności.

14.02.2005 r.

Od rana wkroczył malarz pan Banaś do salki katechetycznej. Wymagała już koniecznie odnowienia.

13.03.2005 r.

Ks. Józef Czachor, pallotyn, rozpoczyna rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. We wtorek spowiedź rekolekcyjna. W środę odwiedzamy chorych i zakończenie rekolekcji.

19.03.2005 r.

Uroczystość św. Józefa. Imieniny ks. proboszcza. Obiad imieninowy dla księży dekanatu.

20.03.2005 r.

Niedziela Męki Pańskiej. Na sumie poświecenie palm i procesja z palmami dookoła kościoła.

23.03.2005 r.

Ekipa elektryczna pana Kleszcza dokonuje remontu rozdzielni elektrycznej kościoła. Zegar i zabezpieczenia na zewnątrz kościoła według norm europejskich.

24.03.2005 r.

Wielki Czwartek i Triduum Sacrum. Z pomocą przybywa ks. Stanisław Jóźwik. Wszystkie nabożeństwa o g. 19.00, czas letni.

27.03.2005 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja o g. 6.00. Przewodniczy ks. Stanisław Jóźwik SAC. Procesja dookoła kościoła. Przez święta pomaga ks. Stanisław.

11.04.2005 r.

Pan Kleszcz dokonał pomiarów piorunochronów na kościele i plebanii. Sa sprawne według norm.

13.04.2005 r.

Przeprowadziłem kilka katechez w kościele z dziećmi do I komunii św.. Chodziło o praktyczne wskazania.

01.05.2005 r.

Dzień pierwszej komunii św. i rozpoczęcie nabożeństw majowych.

03.05.2005 r.

Uroczystość Królowej Polski. Dzieci kl. III obchodzą rocznice swojej pierwszej komunii św.

10.05.2005 r.

Odpust parafialny. Głównym celebransem i kaznodzieją, rektor z Kopca ks. Krzysztof Wojda SAC. Księża z dekanatu i pallotyni z Kopca w tym roku wyjątkowo dopisali.

26.05.2005 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Trasa w kierunku Wadowic, następnie tzw. Ogrodami powrót do kościoła. We Mszy św. koncelebrowanej wzięli udział księża z Kopca i nowicjusze.

19.06.2005 r.

W naszej parafii Niedziela Misyjna. Kazania o tematyce misyjnej głosi ks. Roman Rusinek, pallotyn. Przed kościołem puszki na składanie ofiar na potrzeby naszych placówek misyjnych.

24.06.2005 r.

Zakończenie roku szkolnego w kościele Mszą św. dziękczynna i okolicznościowym kazaniem.

4.08.2005 r.

Piesza Pielgrzymka z Suchej Beskidzkiej nocuje w naszej parafii. Pielgrzymów parafianie zabrali do swoich domów, księża i klerycy nocują na plebanii i otrzymują posiłki.

07.08.2005 r.

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Anielskiej i niedziela nowicjacka. Głównym celebransem i kaznodzieją jest nowy magister nowicjatu ks. Wojciech Juszczuk SAC.

28.08.2005 r.

Dożynki parafialne – dzień dziękczynienia za urodzaje i szczęśliwe zbiory. Msza św. koncelebrowana. Kazania głosi ks. Stanisław Jóźwik SAC. Na Mszy św. o g. 11.00 poświęcenie koron żniwnych.

01.09.2005 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą św. o g. 8.00. Po południu o g. 17.00 spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego i przed I piątkiem. Spowiadało 3 spowiedników. I mieli co robić.

03.09.2005 r.

Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd autobusem o g. 8.30. Opiekunem był pan kościelny.

02.10.2005 r.

Zebranie Rady Duszpasterskiej poświęcone obchodów 25 lecia parafii. Zaproponowano by z tej okazji złożyć widzialny dar dla Pana Boga i parafii. Kupić 3 jednakowe ornaty do koncelebry. Data obchodów 6 listopada 2005 r.

09.10.2005 r.

Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia i taca przeznaczona jest na cele charytatywne.

10.10.2005 r.

Pan Glanowski przystąpił do remontu komina na plebanii. Remont trwał 4 dni. Przy remoncie uszkodzono termę. Nowy wydatek, trzeba było kupić nowa termę.

16.10.2005 r.

Proboszcz i parafianie biorą udział w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim na Kopcu.

01.11.2005 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Po południu Msza św. na cmentarzu. Główny celebrans i kaznodzieja rektor z Kopca ks. Jacek Jezierski SAC.

02.11.2005 r.

Dzień Zaduszny. Msza św. o g. 17.00 na cmentarzu.

06.11.2005 r.

Niedziela jest dla naszej parafii dniem dziękczynienia za wszelkie łaski i błogosławieństwo otrzymane od Boga przez 25 lat istnienia parafii. Uroczystości przewodniczy prowincjał ks. Zdzisław Słomka SAC. Na tę uroczystość zaproszono księży z całego dekanatu. Po głównej Mszy św. ks. Dziekan Tadeusz Kasperek poświęcił nowy krzyż ufundowany przez stolarza Ludwika Filę. Po uroczystościach w kościele spotkanie przy wspólnym stole.

13.11.2005 r.

Niedziela seminaryjna. Kazania głosi diakon z naszego seminarium. Taca na seminarium.

27.11.2005 r.

Pierwsza Niedziele Adwentu. Msze św. codziennie o g. 17.00.

18.12.2005 r.

Czwarte Niedziele Adwentu. Spowiedź adwentowa dla całej parafii. Zaprosiłem 5 spowiedników. Zakończenie spowiedzi o 17.00 i wspólny posiłek dla spowiedników.

25.12.2005 r.

Boże Narodzenie w tym roku obchodzimy w niedzielę. Pasterka była Mszą św. koncelebrowana. Głównym celebransem był magister nowicjatu ks. Wojciech Juszczuk. Kazania głosił ks. proboszcz Józef Gołuński SAC. W koncelebrze był również ks. Ryszard Andrzejczyk SAC.

27.12.2005 r.

Od wtorku kolęda za Zbywaczówce od rana przez cały dzień.

31.12.200r r.

Sylwestra. Msza św. na dziękczynna za łaski Boże całego roku. Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające za nasze grzechy i niewierności. Te Deum.

01.01.2006 r.

Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Porządek Mszy św. niedzielny. Jak co roku złożyłem sprawozdanie z życia parafialnego. Poruszyłem również sprawy materialne. Podziekowałem za ofiary. Parafia nie ma długów.

02.01.2006 r.

Dalszy ciąg kolędy od g. 14.00.Pierwszy czwartek, pierwszy piątek bez kolędy. W piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę. Wiernych niezbyt dużo.

21.01.2006 r.

Zakończenie kolędy. W niedziele omówiłem spostrzeżenia w czasie kolędy. Szczególnie zwróciłem uwagę na brak reakcji rodziców, gdy zwracałem uwagę na zachowanie dzieci w kościele. Gdy rozpoczynam się Msza św. część młodzieży odchodzi.

26.01.2006 r.

Włamanie na plebanie. Wyłamali drzwi w czasie Mszy św.

08.02.2006 r.

Ośmiu kleryków naszego seminarium, pierwszego roku przyjechało do Jaroszowic na trzy dniowy odpoczynek. Sami siebie obsługiwali. Dziś założono alarm w domu.

01.03.2006 r.

Środa Popielcowa. Msza św. rano i wieczorem z posypywaniem głów popiołem. Kazania pasyjne głosi ks. Paweł Majewski, pallotyn.

02.03.2006 r.

Założono alarm w kościele.

11.03.2006 r.

Bezpośrednie przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Młodzież uczestniczy przez kolejne dni we Mszy św. i nowennie do Ducha Świętego.

14.03.2006 r.

Dzień Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii 53 osób przystąpiło do bierzmowania. Szafarzem bierzmowania był ks. biskup Józef Guzdek. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. o g. 17.00. Na pamiątkę każdy bierzmowany otrzymał papieski krzyż. Po uroczystości w kościele księża dekanatu z biskupem spotkali się przy wspólnym stole na posiłku. Uczczono również zbliżające się imieniny ks. biskupa i ks. proboszcza.

19.03.2006 r.

Dzisiaj w niedzielę, podziękowałem młodzieży bierzmowanej za godną postawę i skupienie podczas bierzmowania. Również podziękowałem rodzicom za udekorowanie kościoła na dzień bierzmowania. Uroczystość wypadła sprawnie i dobrze, czemu wyraz dał ks. biskup w gronie obecnych księży.

01.04.2006 r.

Przyjechał rekolekcjonista ks. Andrzej Misiun, pallotyn ze swoja mamusia. Od jutra rekolekcje wielkopostne. Trwać będą do środy. We wtorek spowiedź a w środę odwiedziny chorych z komunia świętą.

13.04.2006 r.

Wielki Czwartek. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Triduum Paschalne. Pomocą w tych dniach jest ks. Stanisław Jóźwik SAC. Liturgie Wielkiego Piątku sprawuje ks. Stanisław a Liturgię Wielkiej Soboty ks. proboszcz.

16.04.2006 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja o g. 6.00 przewodniczy ks. Stanisław, kazania ks. proboszcz Józef Gołuński SAC. Poniedziałek wielkanocny bardzo zimno i deszczowo, nie ma lania wodą.

30.04.2006 r.

Dzień I komunii św. 17 dzieci przystąpiło do komunii św. Po południu rozpoczęcie nabożeństw majowych. Wszystkie dzieci były obecne na tym nabożeństwie.

03.05.2006 r.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dzieci kl. III obchodzą rocznicę swojej komunii św.

07.05.2006 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora – oracza. Zaproszony kaznodzieja ks. Lesław Gwarek SAC w ostatniej chwili odmówił, sytuacje ratuje ks. Stanisław Jóźwik SAC z Kopca. On jest głównym celebransem i kaznodzieją. W procesji i obiedzie wzięło udział 19 księży.

14.05.2006 r.

W raz z parafianami biorę udział w pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim, dlatego w naszym kościele tylko dwie Msze św.

25.05.2006 r.

Przyjazd Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. W sobotę na godzinę odwiedził Wadowice. Przed przyjazdem Ojca Świętego do Wadowic, o g. 8.30 wziąłem udział we Mszy św. koncelebrowanej. Na spotkanie z Ojcem Świętym na nocleg w Jaroszowicach przyjechał z rodzina ks. ks. proboszcz Krzysztof Wojda i kilku pracowników z wydawnictwa Apostolikum z Ząbek.

16.06.2006 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Głównym celebransem i kaznodzieja był ks. Czesław Parzyszek, pallotyn. Po Mszy św. o g. 10.00 ruszyła procesja do 4 ołtarzy. Na procesją dołączyli księża z Kopca i nowicjusze. W koncelebrze wzięli udział ks. proboszcz Józef Gołuński SAC, ks. Stanisław Jóźwik SAC, ks. Paweł Cholewa SAC. Po procesji wspólny obiad na plebanii.

24.06.2006 r.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela i zakończenie roku szkolnego. Msza św. o g. 9.00. We Mszy św. bierze udział cała szkoła ze sztandarami. Po Mszy św. dokończenie w szkole.

25.06.2006 r.

Klub LKS ”Skawa” w Jaroszowicach, obchodzi 60 lecie założenia. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą św. na stadionie. Był upał. Mszę św. zamówił Klub. Była spora grupa ludzi. Po Mszy św. uroczystości świeckie. O g. 16.00 pojechałem na stadion na mecz piłki nożnej „Skawa” Jaroszowice – „Wisła” Kraków /oldboje/. Nasi przegrali.

14.07.2006 r.

Proboszcz wyjechał na badania do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Stwierdzono, że musi być operacja.

16.07.2006 r.

W niedzielę po Mszy św. pojechałem do szpitala. Operacja była w poniedziałek 17 lipca.

21.07.2006 r.

Wypisano mnie ze szpitala. Wróciłem do domu. W czasie mojej nieobecności nad parafią czuwali księża z Kopca.

30.07.2006 r.

Zebranie Rady Duszpasterskiej. Ostatnie w kadencji proboszcza ks. Józefa Gołuńskiego SAC. Były podziękowania z jednej i drugiej strony. Stara Rada pragnie dokończyć dzieła rozpoczętego z ogrodzeniem cmentarza. Trudność to opóźnienia przez wykonawcę metalowych przęseł i braki finansowe.

04.08.2006 r.

W parafii przyjęliśmy pielgrzymów z Suchej do Częstochowy. Grupa liczyła 230 osób. 200 osób parafianie przenocowali u siebie w domach, 30 nocowało w szkole. Duchowni nocowali na plebanii.

06.08.2006 r.

Odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Anielskiej i niedziela nowicjacka. Kazania głosi ks. Paweł Majewski SAC, socjusz nowicjatu. Oprawę liturgiczną dali nowicjusze. Taca przekazana na nowicjat.

Ta część historii /od 16.08.1991 do 06.08.2006 r./, spisana z zapisków ks. Józefa Gołuńskiego SAC, proboszcza.

24.09.2006 r.

Wysiłkiem Wspólnoty Parafialnej ufundowano 12 kinkietów do nasze świątyni.

16.08.2011 r.

W tym dniu nastąpiły zmiany personalne w parafii. Po pięciu latach pracy odszedł ks. Wiesław Wilmański SAC do parafii Matki Bożej Pocieszenia jako proboszcz i Wspólnoty pallotyńskiej w Krakowie jako rektor. Na jego miejsce przyszedł, właśnie stamtąd, ks. Józef Gwozdowski SAC. Przekazanie parafii i domu odbyło się przy księdzu Prowincjale Józefie Lasaku SAC i księdzu Administratorze Tomaszu Pławnym SAC. W dokumentach i kasie wszystko się zgadzało. Księża proboszczowie też się zgadzali. O g. 19.00 pierwsza Msza św. odprawiana przez ks. proboszcza. Na razie jest wzajemne przypatrywanie się.

21.08.2011 r.

Podczas Mszy św. o g. 9.00 został wprowadzony w urząd proboszcza ks. Józef Gwozdowski SAC. Dokonał tego Dziekan dekanatu Wadowice Południe, ks. Tadeusz Kasperek. W drzwiach kościoła przedstawiciele Rady Parafialnej przywitali ks. proboszcza przekazując mu klucze do kościoła, a następnie wprowadzili do świątyni. Ks. Dziekan przedstawił ks. proboszcza, przyjmując od niego Wyznanie Wiary.

O g. 14.00 były dożynki parafialne. Z gości obecna była Pani Burmistrz. Po Mszy św. na placu strażackim była zabawa, aż do późnych godzin nocnych.

01.09.2011 r.

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, uczestniczyły we Mszy św. o g. 8.00. Potem były zajęcia w Domu Ludowym i w szkole. Błogosławieństwo dzieci z kl. I i „O” było o g. 16.00. Przeżycia tych dzieci są nie do opisania. Są to osoby, które autentycznie cieszą się z rozpoczynającego roku szkolnego. Znając życie to może im przejść.

08.09.2011 r.

W dniu Matki Bożej Siewnej, podczas Mszy św. zostało poświęcone ziarno na zasiew i błogosławieństwo rolników, których jest już, niestety, coraz mniej.

18.09.2011 r.

W tym dniu, podczas Mszy św. o g. 9.00, do grona ministrantów zostali przyjęci następujący kandydaci: Wszystkim ministrantom życzymy, aby swoją służbie Bogu, pełnili jak najlepiej.

14.10.2011 r.

W Dzień Edukacji Narodowej, dzień nauczyciela, podczas Mszy św. modliliśmy się wszyscy za nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły i przedszkola. Po Mszy św., na plebani była herbatka i cisto, pieczone przez „proboszcza”. Najbardziej smakował zakalac.

15.10.2011 r.

Została odnowiona chrzcielnica z naszego kościoła. Teraz chrztu odbywają się przy tej chrzcielnicy. Odnowienia dokonał pan Ludwik Fila.

16.09.2011 r.

W naszej parafii występował chór Amadeum z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Po Mszy św. był koncert oraz rozprowadzano płyty tegoż chóru.

30.10.2011 r.

Przez cały miesiąc październik, odbywa się akcja znicze i kwiaty na cmentarz. Akcję prowadzi Rada Parafialna. Dochód przeznaczony jest na utrzymanie cmentarza.

05 – 08. 11.2011 r.

Ks. Piotr Ramusiewicz, pallotyn, prowadzi rekolekcje, przygotowując naszą parafię, do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.

08.11.2011 r.

W naszej parafii gościmy obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. O g. 17.00 parafianie czekający na granicy parafii przyjęli obraz i przyprowadzili wśród śpiewu, do kościoła, gdzie oczekiwali: ks. Biskup Damian Muskus, ks. proboszcz, i księża z dekanatu wadowickiego. Po przywitaniu w kościele odprawiona była Msza św. a następnie czuwanie modlitewne. O północy Mszę św. odprawili księża pochodzący z Jaroszowic. Następnie czuwanie mieszkańców naszej parafii. Czas na modlitwę miały także uczniowie z naszych szkół oraz chorzy. O g. 16.00 w dniu 9 listopada pożegnaliśmy obraz wraz z relikwiami.

13.11.2011 r.

Kazania w naszej parafii głosi ks. Kazimierz Stasiak, pallotyn, Ojciec Duchowny nowicjuszy na Kopcu.

18.11.2011 r.

Rozpoczyna się peregrynacja kopi obrazu Jezusa Miłosiernego po naszej parafii. Rozpoczynamy od nr. 1.

27.11.2011 r.

Wychodzi pierwszy numer gazetki parafialnej pod tytułem „Wiadomości Izydora”. Na początku nakład 300 egzemplarzy.

06.12.2011 r.

Wszystkich grzecznych parafian nawiedził dzisiaj św. Mikołaj. Jak na grzecznych przystało zostali obdarowani słodkościami. Najbardziej zadowoleni byli dorośli.

11.12.2011 r.

Kazania w naszym kościele głosi ks. Zdzisław Łodygo, misjonarz z Kalumbii.

25.12.2011 r.

Boże Narodzenie. Kościół pięknie udekorowany, choinki rozświetlone i nastrój piękny. Parafianie uśmiechnięci i rozśpiewani. Jezus w nas tez się narodził.

26.12.2011 r.

Podczas Mszy św. o g. 11.00 dziękujemy za wszystkich Jubilatów, którzy w tym roku obchodzili 60, 55, 50, 25 lat małżeństwa. Jubilatom dziękujemy za ich wierność i życzymy dalszych Bożych łask.

27.12.2011 r.

Rozpoczyna się wizyta duszpasterska, kolęda. Jest ona o tyle ważna, że poraz pierwszy wizytuje ks. Józef Gwozdowski SAC, nowy proboszcz. Jest to pierwsze takie bliskie zapoznanie się.

31.12.2011 r.

O g. 17.00 podczas Mszy św. dziękowaliśmy za cały 2011 r. jednocześnie przepraszając za wszystko co było złe. Ks. proboszcz składał sprawozdanie za cały rok duszpasterski. Te Deum i suplikacje brzmiały jednakowo głośno. O g. 20.00, w Domu Ludowym, rozpoczęła się zabawa sylwestrowa, organizowana przez Rade Parafialna i Spółkę Pastwiskowo-Leśną. Wszystkie miejsca były zajęte. Bawiło się 120 par. Zabawa przednia, jedzenie nie do przejedzenia i wspomnienia piękne. Oby taki był cały nowy rok.

01.01.2012 r.

O północy przywitaliśmy Nowy 2012 Rok. Oddając Bogu te wszystkie dni, które są przed nami. Z wielką nadzieją spoglądamy w przyszłość. Przez cały dzień oddajemy cześć Matce Bożej Rodzicielce. Z Maryją idziemy w przyszłość.

06.01.2012 r.

W naszej parafii gościmy chór „Amadeum” z Krakowa. Śpiewali podczas Mszy św. o g. 11.00 a po Mszy św. był koncert kolęd. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę duchową ucztę.

14.01.2012 r.

Zakończenie wizyty duszpasterskiej. Było to bardzo ważne doświadczenie dala proboszcza. Mam nadzieję, że staliśmy się bliżsi przez te spotkania. Niech błogosławieństwo Boże pozostanie w każdym domu.

19.01.2011 r.

Jedziemy do Cieszyna na Jasełka. Cały autokar parafian przeżywał te wielkie chwile związane z narodzeniem naszego Zbawiciele. Występ był bardzo udany. Już zgłaszają się chętni do wyjazdu na Misterium Męki Pańskiej, które będzie w Wielkim Poście.

22.01.2012 r.

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Po każdej Mszy św. można ucałować relikwie świętego.

16.02.2012 r.

Dzieci, młodzież i dorośli jada na kąpiel w ciepłych źródłach w Bukowinie.

11.02.2012 r.

W dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, podczas Mszy św. o g. 11.00, uczestniczyli chorzy. Chętnym udzielano sakramentu namaszczenia chorych.

12.02.2012 r.

Kazania w naszym kościele głosi ks. Marian Szczotka, pallotyn z Kopca.

Powstała strona internetowa naszej parafii: www.jaroszowice.aidg.pl

05.03.2012 r.

Malowanie bocznych naw w kościele. Maluje pan Jerzy Banaś i spółka.

07.03.2012 r.

Parafia nasza uczestniczy w nowennie do św. Józefa na górce u Ojców Karmelitów. Kazania głosi ks. proboszcz Józef Gwozdowski SAC, cała obsługa Mszy św. z naszej parafii, parafianie licznie zgromadzeni.

24.03.2012 r.

Parafianie uczestniczą w przedstawieniu Męki Pańskiej w Cieszynie. Wszyscy wracają bardzo wzruszeni i z nadzieją w sercu.

26.03.2012 r.

Przeżywamy dzisiaj, przeniesioną z dnia wczorajszego, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy św. składane były deklaracje Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Po Mszy św. było błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

29.03 – 01.04.2012 r.

Ks. Marek Ostapiszyn, pallotyn, dyrektor Katolickiej Szkoły w Krakowie, głosi rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje kończą się w Niedzielę Palmową.

30.03.2012 r.

Ks. biskup Damian Muskus udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Przystąpiło do niego 13 osób. Do tego dnia młodzież przygotowywana była przez proboszcza ks. Józefa Gwozdowskiego SAC oraz panią katechetkę Dorotę Książek.

01.04.2012 r.

Miała się odbyć Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, ale się nie odbyła z powodu zimna, a może też i z innego powodu.

05-07.2012 r.

Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek rozdawane były chleby. Całe Triduum gromadziło bardzo wielu wiernych.

08.04.2012 r.

Alleluja, Jezus Żyje.

09.04.2012 r.

Było mokro.

12.04.2012 r.

Pierwsza spowiedź dzieci, które przygotowują się do pełnego uczestnictwa we Mszy św. Przez trzy następne niedziele będzie dla nich Msza św. inicjacyjna.

22.04.2012 r.

Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Odpowiadając na prośbę biskupów, ale także aby lepiej zapoznać się z Pismem św., rozpoczynamy w naszej parafii czytanie Biblii. Co tydzień podajemy jako „zadania domowe” kolejne listy z Nowego Testamentu.

29.04.2012 r.

Rocznica I Komunii św.

03.05.2012 r.

Podczas Mszy św. o g. 11.00 dzieci kl. II, po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy św. Szczęście to przeżywało 14 dzieci. Przygotowania prowadzili ks. proboszcz Józef Gwozdowski SAC oraz katechetka pani Dorota Książek. Był piękny dzień, piękna uroczystość, że aż się chciało tańczyć, cośmy zresztą uczynili. W sercach pozostał Pan Jezus a na sercach piękne różyczki.

O g. 15.00 była Msza św. za tegorocznych maturzystów, w przeddzień egzaminów maturalnych.

06.05.2012 r.

Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci z Rejonu Wadowickiego miały spotkanie w naszej parafii. Byli obecni Ojcowie Redemptoryści z Radia Maryja, była także Madzia, założyciela tego dzieła. Przybyło ponad 200 dzieci. Po Mszy św. parafianie częstowali bardzo dobrą zupą i ciastkami. Był także występ artystyczny /stepowanie/ w wykonaniu ks. proboszcza i zaproszonej Ani Młyńczak. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, wspólna modlitwę i zabawę.

12.05.2012 r.

Dzieci komunijne i rodzice wyjeżdżają do Zakopanego, na pielgrzymkę dziękczynną za dar komunii św. Po drodze odwiedziliśmy sanktuarium w Ludźmierzu. W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, zawierzyliśmy dzieci opiece naszej Matki. Po krótkim spacerze po Zakopanem uciekaliśmy przed deszczem do domu.

13.05.2012 r.

Dziś dzień św. Izydora, patrona naszej parafii. Odpust parafialny. Kazania przez cały dzień głosi ks. Rafał Nitek, pallotyn z Krakowa. Na Mszę św. o g. 11.30 przybyli księża z dekanatu wadowickiego. Uroczystą procesją prowadził sam Jezus niesiony w monstrancji przez sumistę, ks. Rafała Nitka SAC. Po południ na placu przed strażą pożarną były występy zespołu baletowego „Gaduły” z Krakowa oraz Majki Jeżowskiej. Występy były udane i piękne, szkoda tylko, że tak mało parafian wzięło w nim udział. Nie wyszła tylko zabawa taneczna z powodu deszczu. Mamy nadzieję, że przynajmniej dobra duchowe obficie spłynęły na wszystkich i pozostaną na długo.

07.06.2012 r.

Uroczystość Bożego Ciała. W procesji z Najświętszym Sakramentem, idziemy ulicami naszej parafii. Ołtarze były przy figurce u państwa Wacław, obok państwa Nowaków 362, przy posesji państwa Leszczyńskich 31 oraz przy Straży Pożarnej. Wielkie zaangażowanie parafian w przygotowanie całej uroczystości.

16.06.2012 r.

Zakończył prace jako grabarz pan Andrzej Kolasa. Bardzo serdecznie dziękuje za ten czas posługi na cmentarzu. Obowiązek grabarza został powierzony panu Stanisławowi Brańce.

17.06.2012 r.

Gościmy w naszej parafii chór „Amadeum” z Krakowa. Po Mszy św. o g. 11.00 był koncert w ich wykonaniu.

W tym też dniu zakończył posługę organisty pan Piotr Matuszyk. Bardzo serdecznie dziękuję za te posługę.

23 i 24.06.2012 r.

Wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Lichenia. Po drodze zwiedzamy także: sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Świnice Warckie; miejsce narodzin św. Faustyny, Gidle, Dolinę Miłosierdzia w Częstochowie oraz Janą Górę. Wszędzie pozostawialiśmy swoje intencje a przywieźliśmy z sobą nadzieję.

24.06.2012 r. Posługę w parafii pełni ks. Tadeusz Łojas, pallotyn z Kopca.

29.06.2012 r.

Mszą św. o g. 8.00 zakończyliśmy rok szkolny. To jest bardzo „smutny” dzień dla dzieci, ale radość powróci za dwa miesiące.

04.08.2012 r.

Przybywają do naszej parafii pielgrzymi, zmierzający na Jasną Górę. W naszej parafii mają nocleg. Parafianie bardzo serdecznie przyjęli pielgrzymów zupą na kolację i kanapkami na śniadanie. Zaopatrzyli ich także w kanapki na drogę. Grupa liczyła ponad 200 osób. Niektórzy parafianie dołączyli się do tego pielgrzymowania.

05.08.2012 r.

Przeniesiona z 2 sierpnia uroczystość Matki Boskiej Anielskiej, patronki naszej parafii. Odpust parafialny. W uroczystościach o g. 6.00 uczestniczyli pielgrzymi, którzy nocowali w naszej parafii. Podczas Mszy św. o g. 11.00 uczestniczyli Nowicjusze oraz Wspólnota pallotynów z Kopca. Kazania głosił ks. Rafał Hołubowski, pallotyn, socjusz nowicjatu. Taca z tego dnia została przeznaczona na potrzeby Nowicjatu. Piękna pogoda i kramy nadały też, w jakiś sposób, odpustowy nastrój.

15.08.2012 r.

W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, podczas Mszy św. o g. 11.00 dziękowaliśmy za tegoroczne zbiory. Wspólna Msza św. dożynkowa zakończyła się wspólnym pałaszowaniem placków.

03.09.2012 r.

Powróciła radość u dzieci i młodzieży. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Podczas Mszy św. o g. 8.00 prosimy o błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców.

09.09.2012 r.

Podczas Mszy św. o g. 11.00 dziękujemy za 700 lat istnienia Jaroszowic. Mszę św. odprawiał proboszcz ks. Józef Gwozdowski SAC. Po Mszy św. w całej wiosce było bardzo dużo atrakcji, które zakończyły się późnym wieczorem koncertem na placu strażackim oraz fajerwerkami.

29.09.2012 r.

Wyjazd, pielgrzymka z parafii do Pasierbca, Limanowej i Lipnicy Murowanej, skąd pochodzą św. Szymon, św. Urszula Ledóchowska, bł. Teresa Ledóchowska. Cały dzień, towarzyszył nam proboszcz ks. Józef Gwozdowski

16.09.2014 r.

Kazania w naszej parafii głosi i tacę pod kościołem zbiera, wikariusz z parafii budującej się, św. Rafała z Krakowa. Zebrał do puszki 2072 zł. I 50 gr.

01.10.2012 r.

Dzieci, kl. II, przygotowującej się do pełnego uczestnictwa we Mszy św. otrzymują różańce, które maja bardziej pomóc im w przygotowaniu do tego wielkiego dnia.

09.10.2012 r.

Zmarł ks. Ładysław Nadybał, pallotyn, wieloletni proboszcz naszej parafii. Był nim w latach 1975 – 1986 r. Za Jego kadencji, Jaroszowice, stały się parafią. W roku 1980. Pogrzeb odbył się dzisiaj na cmentarzu pallotyńskim w Wadowicach.

Parafin było bardzo mało.

11.10.2012 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI, w Rzymie otworzył „Rok Wiary”. Jest to czas pochylenia się nad naszą wiarą i dania sobie odpowiedzi jaka jest nasza wiara.

W naszej parafii, odbyło się spotkanie modlitewne z nauczycielami a po Mszy św. była herbatka u proboszcza.

12-31.10.2012 r.

W Sali parafialnej sprzedawane są znicze i kwiaty na groby w Wszystkich Świętych.

14.10.2012 r.

Rada Parafialna ma spotkanie w Domu Parafialnym o g.16.00

21.10.2012 r.

W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii, diakonów naszego seminarium z Ołtarzewa. Przed kościołem do puszek zbierali ofiary. Nazbierali 2125 zł.

O 14.00 nasi ministranci, rozegrali mecz piłkarski na naszym stadionie. Wygrali nasi ministranci. Obyło się także liczenie wiernych, uczęszczających na niedzielne Msze św. W naszej parafii uczestniczyło we Mszy św. 685 osób do komunii przystąpiło 252 osoby.

22-23.10.2012 r.

W tych dniach, w naszym kościele, modliliśmy się przed krzyżem-relikwią, którym posługiwał się św. Wincenty Pallotti, za swego życia.

01.11.1012 r

O 14.00 w kościele były Nieszpory za zmarłych, a o g. 15.00 Msza św. na cmentarzu. Ofiary zbierane na cmentarzu, dzisiaj i jutro, są na remont i utrzymanie cmentarza.

18.11.2012 r.

Występuje w naszym kościele chór z Krakowa „Amadeum” i po Mszy o g. 11.00 dał krótki koncert. Od dzisiaj można nabyć parafialny kalendarz na rok 2013 rok.

25.11.1012 r.

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, kończy rok liturgiczny. Od przyszłej niedzieli, Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny

02-24.12.2012 r.

Msze św. „Roraty” odprawiamy codziennie o g. 7.00 rano. Opłatki roznoszą w tym roku parafianie i przeznaczone są na organistę.

23.12.2012 r.

Spowiedź adwentowa jest od g. 15.00 – 17.00. Chętnych jest bardzo dużo.

31.12.2012 r.

W tym dniu dziękujemy za wszystkie dni Starego Roku i prosimy o błogosławieństwa w Nowym Roku. Sprawozdanie z całego roku składa ks. proboszcz Józef Gwozdowski. Spółka Pastwiskowo-Leśna i Rada Parafialna organizują zabawę Sylwestrową w Domu Ludowym. Frekwencja i dochód zadowalający.

Rok 2013

06.01.2013 r.

Opłatek Rady Parafialnej i tych, którzy pomagali w organizacji Sylwestra.

12.01.2013

Wyjazd na „Jasełka” do Cieszyna. Pełen autokar ludzi.

13.01.2013 r.

Zakończyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, oraz relikwii Jana Pawła II i siostry Faustyny, po domach naszej parafii. Owoce ocenimy sami.

20.01.2013r.

Gościmy chór „Amadeum” z Krakowa. Po Mszy o 11.00 daje on krótki występ.

27.01.2013 r.

W naszej parafii gościmy Zespół Pieśni i Tańca z Andrychowa. Po Mszy św. śpiewali kolędy i rozprowadzali swoje płyty.

13.02.2013 r.

Rozpoczyna się Wilki Post. Kazania pasyjne i rekolekcje wielkopostne w dniach 21 – 24.03.2013 r. głosi ks. Rafał Nitek, pallotyn z Krakowa.

24.02.2013 r.

W naszym parafialnym kościele, gościmy ks. Marka Pasiuka, pallotyńskiego misjonarza i ks. Beniamina, studenta z Kongo. Po Mszy św. pod kościołem zbierają do puszek, ofiary na misje.

16.03.2013 r.

Wyjazd z parafianami do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej. Jest pełny autobus.

24.03.1013 r.

O g. 19.00 odbywa się Droga Krzyżowa po ulicach naszej parafii. Jest prawie 150 osób.

28-31.04.2013

W Triduum Paschalnym pomagali księża z Kopca.

27.04.2013 r.

W Mucharzu odbył się turniej piłkarski o „Wiosło św. Wojciecha”. Wzięły też w nim udział nasze drużyny. Dzieci ze szkoły Podstawowej zajęły trzecie miejsce a młodzież z Gimnazjum drugie miejsce. Jestem z nich dumny.

28.03.2013 r.

Spotkanie Rady Parafialnej.

03.05.2013 r.

Dzieci kl. II w pełni uczestniczyły we Mszy św. tj. przyjęły komunię św. Było ich 14 osób.

11.05.2014 r.

Biskup Jan Szkodoń udzielił sakramentu bierzmowania 30 młodzieży. Są to dwie klasy II i III gimnazjum, ponieważ na drugi rok, było by tylko 9 osób.

12.05.2013 r.

Mszę odpustową odprawił k. infułat Jakub Gil. Wspominając naszego patrona, św. Izydora, nawiązał do ciężkiej pracy rolników. Bolejąc nad tym, że brakuje dzisiaj obrzędów czysto rolniczych tj. święcenie pól itp. Po Mszy św. był poczęstunek dla księży, na plebanii.

25 i 26. 05. 2013 r.

To wyjazd do Warszawy, Niepokalanowa, Palmir, Ożarowa i Ołtarzewa. Chociaż nie pełen był autobus, wrażeń było co nie miara.

30.05.2013 r.

Procesja Bożego Ciała przejdzie koło p. Faber 61 i p. Brańki 80a i przy rondzie na Gliniku, aby zakończyć przy posesji p. Brańki 114 i w kościele..

09.06.2013 r.

Na Mszy o g. 11.00 gościmy, znany już nam, chór „Amadeum” z Krakowa. Po Mszy św. daje, krótki recital

15.06.2013 r.

Ks. prowincjał Józef Lasak odprawia Mszę św. wizytując naszą wspólnotę w Wadowicach, gdzie także i ja należę.

16.06.2013 r.

Gościmy w naszej parafii Ks. Jarosława Olszewskiego, pracującego na Ukrainie. Po Mszach św. zbiera, do puszek, ofiary na potrzeby tamtego Kościoła.

06.07.2013 r.

W tym dniu odprawiam Mszę św. dla chorych. W czasie Mszy św. udzielam Sakramentu Chorych, a po Mszy św. jest wspólna agapa w sali parafialnej.

24.07.2013 r.

Wspólnota Wieczernikowa, która tutaj corocznie przybywa, przedstawia nam wszystkim spektakl pt. „Rozmowa przy studni”.

27.07.2013 r.

Organizowany jest przez parafię wyjazd w Góry Świętokrzyskie. Do zwiedzania jest Jaskinia Raj, Kielce Karczówka, Święty Krzyż, Skansen wsi kieleckiej. Koszt tylko 70.00 zł.

04.08.2013 r.

Obchodzimy odpust parafialny, ku czci Królowej Apostołów. Kazania głoszą w naszej parafii księża wychowawcy z naszego Nowicjatu, a nowicjusze zbierają ofiary na utrzymanie swoje. Po południu przychodzą Pielgrzymi z Suskiej Diecezji. Parafianie przyjmują ją godnie, ciepłym poczęstunkiem i noclegiem.

Ma drugi dzień wyruszają dalej w kierunku Jasnej Góry.

10.08.2013 r.

Autokarem udajemy się di Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam uczestniczyć we Mszy św. i w Dróżkach Matki Bożej.

02.09.2013 r.

O g.8.00 jest Msza na rozpoczęcie roku szkolnego, a o g. 17.00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych Pierwszakom i zerówkowiczom.

05.10.2013 r.

O dwunastej w nocy, udajemy się w dwa autokary, do Wiednia. Trasa jest ciekawa, przewodnik też, /mieszka we Wiedniu już 23 lata ks. Jerzy Tusk, pallotyn/, ale za dużo ludzi. Takie pielgrzymki mają sens.

11.10.2013 r.

Kazania głosi i przed kościołem do puszek zbiera ks. Andrzej Mucha, pallotyn, wspomagając kościół na Ukrainie. O g. 16.00 jest spotkanie Rady Parafialnej. Od przyszłej niedzieli, sprzedajemy znicze i kwiaty na groby.

12.10.2013 r.

Po Mszy św. dla nauczycieli, spotkanie w sali parafialnej, na małym co nie co.

20.10.2013 r.

Było ogólnopolskie liczenie wiernych, chodzących w niedzielę do kościoła. W naszej parafii było obecnych 687 osób, komunię św. przyjęło 229 osób.

01.11.2013 r.

Msze św. są odprawiane w kościele w g. 7.00 i 9.00. O. g. 14.00 Nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz. Tam Msza św., wypominki i poświęcenie grobów. Taca z dwóch dni jest przeznaczona na potrzeby cmentarza.

03.11.2013 r.

Rodzice trzyletniej Zosi z porażeniem mózgowym, zbierają ofiary na leczenie i rehabilitację.

17.11.2013 r.

Podczas Mszy św. o 11.00 chór „Amadeum” z Krakowa występuje dla nas i po Mszy św. daje koncert. Parafianie z Ponikwi zbierają ofiary na odbudowanie plebanii, która się spaliła. Zebrano 1973 zł.

27.11.2013 r.

Rada Generalna, pracująca w Rzymie, wizytuje nasza parafię. Po Mszy św. jest spotkanie z Radą Parafialną, ministrantami i scholą.

01.12.201`3 r.

Organista od dziś, nosi opłatki po domach. Ofiary składane przy tej okazji, są przeznaczone na Jego granie przez cały rok.

08.12.2013 r.

Można już nabyć parafialny kalendarz. Jest on po 10 zł. A przedstawia parafin odwiedzających Ojca św.

24.12.2013 r.

Paserka, Msz św. o północy. Poprzedzona jest spowiedzią parafialną 22 grudnia w g. 16 -17. W czasie świąt obchodzono w parafii 25 lecie Małżeństwa. Po Mszy św. o 11.00, było spotkanie w salce przy ciasteczku i czymś jeszcze. Wspominkom nie było końca.

31.12.2013 r.

Msza św. na zakończenie Roku Kalendarzowego. Śpiewaliśmy „Suplikacje” i „The Deum”. A na sali Domu Ludowego odbywał się bal, organizowany przez Zarząd Spółki Pastwiskowo-Leśną i Radę Parafialną. Należy bal zaliczyć do udanych..

11.01.2014 r.

W Krakowie, w parafii Matki Bożej Pocieszenia, odbył się VII Konkurs Kolęd i Pastorałek. Po raz pierwszy brała w nim udział nasza schola. Mówiąc nieskromnie, zajęła I miejsce w kategorii schola. Dziękuję im i pani Monice.

12.01.2014 r.

Ksiądz z budującej się parafii św. Rafała w Krakowie, dziękuje parafianom za ofiary złożone na budowę. Zebrał 1880 zł.

13.01.2014 r.

Wyjeżdżamy z przed kościoła na jasełka do Cieszyna. Po drodze kupujemy także „przyprawy” do ciasta. Ponoć w Czechach są tańsze. Ciekawe czy zdrowsze.

19.01.2014 r.

Podczas Mszy św. o g. 11.00, gościmy chór „Amadeum” z Krakowa, który dla chętnych, po Mszy św., śpiewał kolędy.

04.02.2014 r.

Podczas ferii zimowych, na wadowickim lodowisku, oprócz księdza jeździli na łyżwach, nasi najmłodsi parafianie. W środę zaś była gra „Bingo”. Uciechy i nagród było co niemiara.

13.02.2014 r.

Wyjazd ministrantów, scholii i dorosłych na kąpiel w ciepłych wodach w Bukowinie. Wyjazd o g.10.00. Po drodze zwiedzmy Zakopane. Faktycznie, zakopane śnigiem.

16.02.2014 r.

Ks. Rusinek Roman, pallotyn, misjonarz z Rwandy, głosił w naszej parafii kazania i po Mszach św. zbierał do puszki ofiary, na cele Misyjne i rozprowadzał książki o tematyce misyjnej.

Od tej niedzieli, przygotowując się do kanonizacji Jana Pawła II słuchamy przed Mszą św. nauki świętego.

21.02.2014 r.

Ks. proboszcz Józef Gwozdowski SAC dostał udaru mózgu. Znalazł się w szpitalu, w Wadowicach. Wypisany dnia 1 marca i przebywał u pallotynów, na Kopcu, do dnia wyjazdu na rehabilitację do Raby Wyżnej. Tam przebywał do 29 marca /prawie 3 tygodnie/. Stamtąd udał się do Jaroszowic, swojej parafii. W tym czasie, w parafii, zastępowali mnie pallotyni z Kopca. Zastępcami moimi byli: Ks. Rektor Jacek Jezierski i cała wspólnota. Ks. Grzegorz Marczuk zajął się dziećmi komunijnymi i doprowadził je do tego wielkiego dnia.

7.04.2014 r.

Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Cieszyna. Jedzie z parafinami ks. Grzegorz Marczuk.

12.04.2014 r.

Jedziemy na Dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po raz pierwszy ks. proboszcz próbuje sił. Wyszło nawet nieźle

13.04.2014 r.

Droga Krzyżowa po ulicach naszej parafii. Spod kościoła idziemy na Zbywaczówkę. Trasa dość ciekawa. Nie za bardzo męcząca.

17-19.04.2014 r.

W czasie Triduum Paschalnego pomaga w parafii ks. Artur Geringer SAC i pallotyni z Kopca.

03.05.2014 r.

Dzieci, kl. II wyjątkowo w tym roku, uczestniczą w pełni we Mszy św. Jest to zasługa przede wszystkim ks. Grzegorza Marczuka i pani katechetki Doroty Książek. Na zawierzenie, do Zakopanego, pojechał z dziećmi, proboszcz.

11.05.2014 r.

Odpust parafialny ku czci św. Izydora. Główną Mszę odprawia ks. Artur Czepiel. Za obecność księżom i Wszystkim wiernym, dziękują proboszcz. Choć nieudolnie składają się słowa czyni to. Na plebanii jest poczęstunek dla księży. Po południu, proboszcz udaje się na rehabilitację do Mariówki, koło Radomia. Tam będzie przebywał do dnia 4.05.2014 r.

03.06.2014 r.

Drugi pobyt w szpitalu ks. proboszcza. Tym razem w Oświęcimiu. Tylko do soboty trał pobyt. Po zrobieniu kilku badań wróciłem do parafii

08.06.2014 r.

Podczas Mszy św. o 11.00 występuje chór „Amadeum” z Krakowa. Po Mszy św. daje chętnym parafianom koncert.

19.06.2014 r.

Trasa tegorocznej procesji, jest następująca: I ołtarz koło p. Banaś nr. 116, II ołtarz przy Skawie, III ołtarz przy posesji p. Sabuda nr. 152, IV ołtarz przy posesji p. Bizoń. Cały czas pomaga nam ks. Mirosław Serzycki SAC, zapraszając na Misję, które maja być w październiku, i księża z Koca.

28.06.2014 r.

Odbywa się Rejs po Wiśle jako nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie w Nowej Hucie. Uczestniczą nasi parafianie i schola.

27.07.2014 r.

Spotkanie proboszcza z Radą Parafialną. Poinformowanie o zmianach na stanowisku proboszcza w tej parafii.

03.08.2014 r.

Odpust ku czci Królowej Aniołów. Kazania głosi ks. wychowawca nowicjatu. A

Nowicjusze zbierają ofiary, na swoje utrzymanie. Na Mszy św. o 11.00 jest pożegnanie ustępującego proboszcza. Po życzeniach i kwiatach, udajemy się na procesję.

04.06.2014 r.

Parafia przyjmuje Pielgrzymów z Suskiej grupy. Ok. 250 osób jest nakarmionych i ma gdzie spać.

10.08.2014 r.

Nowy proboszcz ks. Dariusz Chałubiński SAC, obejmuje swój urząd.

.

23,899 wszystkich odsłon, 2 odsłony dzisiaj

Ostatnia modyfikacja Luty 7th, 2016